Wijzigingen PRV ter inzage

08 januari 2018

Op 18 april 2017 besloten Gedeputeerde Staten (GS) een aantal artikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) te wijzigen.

Hoge kantoorgebouwen rond een plein in Noord-Holland

Deze zijn wenselijk en noodzakelijk om de PRV actueel, correct en eenduidig te houden. De wijzigingen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving.

U kunt de conceptwijzigingen inzien van 8 januari 2018 tot en met 5 februari 2018. In deze periode kunt u op de wijzigingen reageren door een zienswijze in te dienen. Voor de zomer zullen Provinciale Staten de wijzigingen vaststellen.

Landbouw, cultuurhistorie en glastuinbouw

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Herbegrenzing Stelling van Amsterdam
2. Uitwerking kernkwaliteiten Beemster in bijlage 1
3. Verwijzing in artikel 8 PRV naar aardkundige monumenten in de PMV
4. Aanpassingen van artikel 19 in verband met de naamswijziging van EHS naar NNN en koppeling met de Voortgangskaart
5. Aanpassing artikel 15 in verband met de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
6. Landbouw: opheffing onderscheid grootschalige en gecombineerde landbouw
7. Landbouw: toevoeging van een aantal begripsbepalingen (onder andere voor paardenhouderij) en het geven van de bevoegdheid aan GS om de begrenzing van de bollen- en zaadveredelingsconcentratie-gebieden te wijzigen
8. Waterrobuuste inrichting en bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur in buitendijkse gebieden
9. Aanpassing begripsbepaling kantoorlocaties
10. Aanpassing artikel 5e Woningbouw in de 20 Ke-contour

De zonering van de Noordzeekust wordt in een latere wijziging meegenomen. Ook de stimuleringsgebieden zon en het verduidelijken van artikel 25 (Weidevogelleefgebieden) worden later gewijzigd. 

De omgeving is betrokken

De provincie heeft de wijzigingen opgesteld in overleg met de gemeenten, waterschappen, LTO en andere belanghebbenden. 

Plannen inzien

U kunt de wijzigingen downloaden van de website. De wijzingen van de PRV zijn ook in te zien bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Om de plannen bij de provincie in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken, telefoon: 023 - 514 4948.

Meer informatie

Zie ook: Structuurvisie en de PRV.