Kennisgeving terinzagelegging Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 12 juni 2018 de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met het bijbehorende PlanMER vrijgegeven voor de terinzagelegging. De inspraakprocedure loopt van 18 juni tot en met 30 juli 2018. Gedurende deze termijn kunnen door eenieder zienswijzen over de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het PlanMER worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 is tot stand gekomen na een intensief participatietraject met gemeenten, waterschappen, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Inwoners van Noord-Holland hebben geparticipeerd via de publiekscampagne Jouw Noord-Holland, huiskamergesprekken, evenementen en een drietal onderzoeken.

Ontwerpbesluiten die ter inzage liggen

  • Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050
    Het ontwerp bevat de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving en beschrijft de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn voor klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, bereikbaarheid, gezonde leefomgeving, economische transitie en natuur en biodiversiteit.
    Met de omgevingsvisie wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nu nog is de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 gebaseerd op de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Planwet Verkeer en Vervoer en de Wet natuurbescherming. Het heeft dus de status van respectievelijk een provinciale structuurvisie, een provinciaal milieubeleidsplan, een regionale watervisie, een provinciaal verkeers- en vervoersplan en een provinciale natuurvisie. De huidige Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, het Milieubeleidsplan 2015-2018, de Watervisie 2021 en de Agenda Groen worden ingetrokken en gaan op in de Omgevingsvisie NH2050 met onderliggende programma’s.
  • PlanMER
    Voor de besluitvorming over de Omgevingsvisie is een milieueffectrapportage doorlopen. In het PlanMER worden de effectbeoordelingen op de leefomgevingskwaliteiten van het voorgenomen beleid beschreven.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het bijbehorende PlanMER zijn met ingang van maandag 18 juni 2018 elektronisch beschikbaar via:

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het PlanMER zijn tevens te raadplegen op:

  • alle gemeentehuizen en waterschapskantoren in de provincie Noord-Holland tijdens openingstijden
  • het Noord-Hollands Archief (Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem)

Achterliggende stukken als onderzoeken, verslagen en tussenproducten zijn raadpleegbaar op de projectwebsite.

Hoe kunt u een reactie geven?

U kunt uw zienswijze op de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het bijbehorende PlanMER indienen tot en met 30 juli 2018.
Hiervoor is een zeer gebruiksvriendelijk digitaal formulier opgemaakt, waarmee iedereen op eenvoudige en directe wijze zijn of haar zienswijze in kan dienen. Het digitale formulier kunt u ook vinden via de projectsite van de omgevingsvisie. Na verzending ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. U hoeft dan geen persoonlijke brief meer te versturen.

Mocht u toch een schriftelijke zienswijze willen indienen via de post, dan kunt u deze richten aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van: zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (1076848).
Indien u de voorkeur heeft voor een mondelinge zienswijze dan kunt u een mail, met daarin uw telefoonnummer, sturen naar omgevingsvisie@noord-holland.nl. U wordt dan teruggebeld voor een afspraak.

Uitgelicht

Downloads