Kennisgeving van het Ontwerpbesluit tot wijziging Reglement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Reglement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ter inzage leggen van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement HHNK heeft betrekking op:

  • aanwijzen van de Vereniging van Bos en Natuurterreineneigenaren als organisatie die de vertegenwoordiger van de categorie natuurterreinen in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap benoemt;
  • de kaart waarop het gebied van het hoogheemraadschap is aangegeven in verband met: gebiedsuitbreiding door de kustversterking bij de voormalige Hondsbossche en Pettemer Zeewering, overdracht wegen aan de gemeente Alkmaar en toevoeging administratieve grens.

Het wijzigingsbesluit wordt uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende toelichting en kaartbijlage inzien?

Van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 ligt het ontwerpbesluit, tijdens kantooruren, ter inzage in het kantoor van:

  • de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem
  • het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, Heerhugowaard
  • U kunt het ontwerpbesluit ook downloaden.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de terinzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk het besluit vast.

Schriftelijke zienswijze:

U kunt uw reactie o.v.v. ‘zienswijze Reglement HHNK’ sturen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/Sector Omgevingsbeleid, dhr. M.T. Hoekzema, Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem.
U kunt uw zienswijzen ook per e-mail versturen aan: Inspraak-Reglement-HHNK@noord-holland.nl.

Mondelinge zienswijze:

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. M.T. Hoekzema, tel: (023) 514 4378.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. M.T. Hoekzema van de provincie Noord-Holland, tel. (023) 514 4378 of per email: Inspraak-Reglement-HHNK@noord-holland.nl.