Kennisgeving van het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017 ter inzage leggen van donderdag 14 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli.

In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het ontwerpbesluit.

Deze wijziging betreft regionale keringen. Krachtens de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en normeren van regionale keringen. De normering wordt vastgelegd op kaart als onderdeel van de Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017.

Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door een stelsel van keringen en duinen. Dit stelsel is genormeerd en wordt met regelmaat getoetst om te bekijken of de norm behaald wordt. Zo nodig worden er keringen verbeterd. Vertaling van breed uitgevoerd onderzoek, waarin ook nieuwe klimaatscenario’s zijn meegenomen, heeft geleid tot herziening van ons waterveiligheidsbeleid. Een van de herzieningen betreft een nieuw stelsel van  normen voor de primaire keringen, keringen die beschermen tegen overstroming  van het buitenwater als bijvoorbeeld het IJsselmeer en grote rivieren en kanalen.
Uit studies kwam naar voren dat investeringen in het realiseren van meer veiligheid langs de primaire waterkering IJmuiden, de primaire waterkeringen ten noorden van de Lek en de primaire waterkering langs het IJmeer en Gooimeer (“de voor-, zij- en achterdeur op slot”) meer kosteneffectief is en een minder grote maatschappelijke impact heeft dan grootschalige verbetering van de primaire C-keringen.

Uitgaande van het feit dat deze primaire waterkeringen op orde worden gebracht, is er een onderzoek geweest naar wat dit precies betekent voor de functie van de primaire C-keringen in het gebied ten zuiden van het Noorzeekanaal. Hieruit blijkt dat zij geen functie meer hebben voor de waterveiligheid in het primaire systeem, maar wel belangrijk zijn voor de waterveiligheid in het regionale watersysteem van de gebieden achter deze keringen. Omdat de provincie, als toezichthouder op het regionale watersysteem, de norm vaststelt en vastlegt in de Waterverordening van het waterschap, heeft de Stuurgroep Project overschrijdende Verkenning Centraal Holland (POV Centraal Holland) de provincie geadviseerd om alle keringen (de trajecten van de afgewaardeerde C-keringen) in de Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht op te nemen met de norm IPO klasse V, de zwaarste norm.

 Uiterlijk in 2050 zijn “de deuren op slot”. Tot dat moment, gezien de mogelijke grote schade bij doorbraak, houdt het waterschap het huidige profiel van de primaire C-kering in stand met behulp van haar eigen juridische middelen. Op dit laatste onderdeel kan niet ingesproken worden.

Aan dit advies is met deze ontwerpwijziging invulling gegeven.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Van 14 juni tot en met 26 juli 2018 ligt het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017, tijdens kantooruren, ter inzage op de volgende locaties:

  • de stukken kunnen worden ingezien bij: Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, na telefonisch overleg met Rob Lunshof (tel. 023-514 3331).
  • het kantoor van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC  Amsterdam.

U kunt het Ontwerpbesluit ook downloaden.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzage termijn 14 juni t/m 26 juli kunt u uw zienswijze op het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017 schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen.

Schriftelijk:

U kunt uw reactie o.v.v. “zienswijze 2018 Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht ” sturen naar onderstaand adres:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Beleid/OMB, t.a.v. mw. C. van Zuijlen
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Per e-mail:
zuijlenc@noord-holland.nl

Mondeling:
Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw C. van Zuijlen, (tel) 023-5144127.

Tips voor zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het Ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de wijziging Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevrouw C. van Zuijlen (tel. 023 – 5144127).

 

Uitgelicht