Kennisgeving van het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Hollands Noorderkwartier

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Hollands Noorderkwartier ter inzage leggen van donderdag 14 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli.

In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het ontwerpbesluit.

Deze wijziging betreft regionale keringen. Krachtens de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en normeren van regionale keringen. De normering wordt vastgelegd op kaart als onderdeel van de Waterverordening Hollands Noorderkwartier.

Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door een stelsel van keringen en duinen. Dit stelsel is genormeerd en wordt met regelmaat getoetst om te bekijken of de norm behaald wordt en zo nodig wordt de kering verbeterd. Vertaling van breed uitgevoerd onderzoek, waarin ook nieuwe klimaatscenario’s zijn meegenomen, heeft geleid tot herziening van ons waterveiligheidsbeleid. Een van de herzieningen betreft een nieuw stelsel van  normen voor de primaire keringen, keringen die beschermen tegen overstroming  van het buitenwater als bijvoorbeeld het IJsselmeer en grote rivieren en kanalen.
Uit studies kwam naar voren dat het realiseren van meer veiligheid in de primaire waterkering IJmuiden, in de primaire waterkering ten noorden van de Lek en in de primaire waterkering langs het IJmeer en Gooimeer (de voor-, zij- en achterdeur op slot) meer kosteneffectief is en een minder grote maatschappelijke impact heeft dan grootschalige verbetering van de primaire C-keringen.

Uitgaande van het feit dat IJmuiden en de andere primaire keringen op orde worden gebracht, heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzocht wat dit precies betekent voor de waterveiligheid  in het regionale watersysteem van de gebieden achter deze keringen.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft gekozen om het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal tegen overstromingen uit het regionale systeem te beschermen met een combinatie van trajecten van de ”afgewaardeerd ” primaire C-keringen en bestaande regionale waterkeringen. Het advies is om alle keringen de norm  IPO klasse V (de hoogste normklasse) te geven. Het advies is gebaseerd op het overstromingsverloop en de gevolgschade langs het Noordzeekanaal.
De primaire C-kering langs de Wieringermeer verliest ook haar functie als primaire C-kering.Op basis van overstromingsmodellen en een schatting van de waterschade heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een advies uitgebracht over de normering. De kering valt in een aantal deeltrajecten uiteen De normering varieert van IPO klasse I tot IPO klasse V. Er is een deeltraject waarvoor geldt dat bij een doorbraak/overstroming de schades minimaal zijn en geen regionaal effect hebben. Deze kering krijgt geen IPO norm, maar valt onder de categorie overige keringen.

Uiterlijk in 2050 zijn “de deuren op slot”. Tot dat moment, gezien de mogelijke grote schade bij doorbraak, houdt het waterschap het huidige profiel van de primaire C-kering ten noorden van het Noordzeekanaal  in stand met behulp van haar eigen juridische middelen. Op dit laatste onderdeel kan niet ingesproken worden.

Aan deze adviezen is met deze ontwerpwijziging invulling gegeven.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Van 14 juni tot en met 26 juli 2018 ligt het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Hollands Noorderkwartier, tijdens kantooruren, ter inzage op de volgende locaties:

  • de stukken kunnen worden ingezien bij: Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, na telefonisch overleg met Rob Lunshof (tel. 023-514 3331).
  • het kantoor van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard.

U kunt het Ontwerpbesluit ook downloaden.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzage termijn 14 juni t/m 26 juli kunt u uw zienswijze op het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Hollands Noorderkwartier schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen.

Schriftelijk:

U kunt uw reactie o.v.v. “zienswijze 2018 Waterverordening Hollands Noorderkwartier” sturen naar onderstaand adres:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Beleid/OMB, t.a.v. mw. C. van Zuijlen
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Per e-mail:
zuijlenc@noord-holland.nl

Mondeling:
Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw C. van Zuijlen, (tel) 023-5144127.

Tips voor zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het Ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de wijziging Waterverordening Hollands Noorderkwartier vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevrouw C. van Zuijlen (tel. 023 – 5144127).

 

Uitgelicht

Downloads