Kennisgeving van het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland ter inzage leggen vanaf donderdag 14 juni 2018 en met donderdag 26 juli 2018.

In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het ontwerpbesluit.

Deze wijziging betreft twee punten, namelijk wijzigingen met betrekking tot regionale keringen en een wijziging met betrekking tot de normering van de waterkwantiteit.
Krachtens de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en normeren van regionale keringen en het vastleggen van de normen voor waterkwantiteit. Deze regionale keringen en normen voor wateroverlast zijn in de Waterverordeningen per waterschap opgenomen. De regionale waterkeringen zijn aangegeven op de kaarten A, B en C in bijlage 1 van de Waterverordening Rijnland. Kaart A geeft het Noord-Hollandse deel van het beheergebied van het hoogheemraadschap weer. In bijlage 4 kaart A is het gebied waarvoor een gebiedsgerichte norm is ontwikkeld weergegeven.

Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door een stelsel van keringen en duinen. Dit stelsel is genormeerd en wordt met regelmaat getoetst om te bekijken of de norm behaald wordt. Zo nodig worden er keringen verbeterd. Vertaling van breed uitgevoerd onderzoek, waarin ook nieuwe klimaatscenario’s zijn meegenomen, heeft geleid tot herziening van ons waterveiligheidsbeleid. Een van de herzieningen betreft een nieuw stelsel van  normen voor de primaire keringen, keringen die beschermen tegen overstroming  van het buitenwater als bijvoorbeeld het IJsselmeer en grote rivieren en kanalen.
Bij de derde toetsing van de primaire keringen is een groot deel van de primaire C-keringen, inclusief  kunstwerken als gemalen, langs het Noordzeekanaalgebied door het Rijk afgekeurd. Uitgaande van het feit dat deze primaire waterkeringen op orde worden gebracht, is er een onderzoek geweest naar wat dit precies betekent voor de functie van de primaire C-keringen in het gebied ten zuiden van het Noorzeekanaal. Hieruit blijkt dat zij geen functie meer hebben voor de waterveiligheid in het primaire systeem, maar wel belangrijk zijn voor de waterveiligheid in het regionale watersysteem van de gebieden achter deze keringen. Omdat de provincie, als toezichthouder op het regionale watersysteem, de norm vaststelt en vastlegt in de Waterverordening van het waterschap, heeft de Stuurgroep Project overschrijdende Verkenning Centraal Holland (POV Centraal Holland) de provincie geadviseerd om een aantal trajecten van de afgewaardeerde primaire C-kering in de Waterverordening Rijnland op te nemen met een bijbehorende norm.

Uiterlijk in 2050 zijn “de deuren op slot”. Tot dat moment, gezien de mogelijke grote schade bij doorbraak, houdt het waterschap het huidige profiel van de primaire C-kering ten zuiden van het Noordzeekanaal in stand met behulp van haar eigen juridische middelen. Op dit laatste onderdeel kan niet ingesproken worden.

Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap Rijnland de provincie verzocht om een gebiedsgerichte norm voor wateroverlast in de Inlaagpolder op te nemen in de Waterverordening Rijnland.
Voor het watergebiedsplan Spaarnwoude is onderzocht hoe de aanpak van de wateroverlast in de Inlaagpolder op een doelmatige en gebiedsgerichte manier kan worden aangepakt. Waar mogelijk heeft Rijnland al watersysteemmaatregelen genomen om de knelpunten met betrekking tot wateroverlast in deze polder te verminderen.
In een gebiedsproces heeft met de belanghebbenden en de eigenaar van het gebied, de Haven van Amsterdam, afstemming plaats gevonden over een gebiedsspecifieke norm als maatwerkoplossing voor de resterende wateroverlastopgave. Het behoud van het grasland, niet als openwater maar als grasland was een belangrijk argument. Daarbij werd aangegeven dat het gebied altijd al als nat werd ervaren en dat het gebruik van het grasland hierop aangepast wordt.
Daarom wordt een gebiedsgerichte norm voor dit gebied opgenomen in bijlage 4 van deze verordening. Voor peilvak de Inlaagpolder (GH-090.00) wordt de generieke norm van 1/10 jaar voor grasland aangepast naar een gebiedsnorm van 1/7 jaar.

Aan deze verzoeken is met deze ontwerpwijziging invulling gegeven.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Van 14 juni t/m 26 juli 2018 ligt het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland, tijdens kantooruren, ter inzage op de volgende locaties:

  • de stukken kunnen worden ingezien bij: Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, na telefonisch overleg met Rob Lunshof (tel. 023-514 3331).
  • het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden.

U kunt het Ontwerpbesluit ook downloaden.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzage termijn 14 juni t/m 26 juli kunt u uw zienswijze op het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen.

Schriftelijk:

U kunt uw reactie o.v.v. “zienswijze 2018 Waterverordening Rijnland” sturen naar onderstaand adres:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Beleid/OMB, t.a.v. mw. C. van Zuijlen
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Per e-mail:
zuijlenc@noord-holland.nl

Mondeling:
Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mw. C. van Zuijlen (023-5144127) en mw. A. Houdijk  (023-5143746).

Tips voor zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het Ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de wijziging Waterverordening Rijnland vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevrouw C. van Zuijlen (tel. 023 - 5144127) en mevrouw A. Houdijk (tel. 023-5143746)  en op de website van de provincie.

 

Uitgelicht

Downloads