Provincie herijkt provinciaal erfgoedregister Medemblik

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 22 provinciale monumenten in de gemeente Medemblik uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het 20e besluit in het kader van de herijking van het provinciale erfgoedregister.

Bij de start van de herijking stonden er 620 objecten opgenomen in het provinciale erfgoedregister. In januari 2011 heeft de provincie Noord-Holland besloten om dit register te herijken. Deze herijking vindt plaats omdat de provincie zich vooral wil richten op het behoud en de ontwikkeling van objecten en structuren die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied.

Gemeentelijke lijst

De provincie draagt ongeveer 120 objecten over aan gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de dorpskernen. Dit zijn grotendeels monumenten die de provincie in de jaren 1980-1990 heeft beschermd omdat gemeenten nog niet in staat waren gemeentelijke lijsten samen te stellen. Om belangrijke lokale waarden niet verloren te laten gaan heeft de provincie deze monumenten toen beschermd. Nu gemeenten inmiddels eigen lijsten opstellen stelt de provincie de gemeenten voor de monumenten bij hun eigen lijsten te voegen. Vast staat dat eigenaren van deze objecten nog drie jaar aanspraak maken op provinciale subsidies.

Nieuwe aanwijzingen

De uitschrijving van de objecten gebeurt in overleg met de gemeenten. De provincie zal ook op beperkte schaal nieuwe monumenten aanwijzen. Het gaat hier om objecten die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de herijking van het provinciale erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 in de gemeente Medemblik de
navolgende monumenten uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven:

 • Zuideinde 4 te Abbekerk
 • Turfhoek 2 te Medemblik
 • Vooreiland 1 te Medemblik
 • Vooreiland 20 te Medemblik
 • Achterom 9 te Medemblik
 • Bagijnhof 16 te Medemblik
 • Nieuwstraat 45 te Medemblik
 • Nieuwstraat 61 te Medemblik
 • Oosterhaven 9 te Medemblik
 • Oosterhaven 19 te Medemblik
 • Oosterhaven 30 te Medemblik
 • Oosterhaven 42 te Medemblik
 • Oosterhaven 46 te Medemblik
 • Oosterhaven 52 te Medemblik
 • Tuinstraat 42 te Medemblik
 • Westerhaven 22 te Medemblik
 • Westerhaven 29 te Medemblik
 • Midwouder Dorpsstraat 17 te Midwoud
 • Midwouder Dorpsstraat 19 te Midwoud
 • Midwouder Dorpsstraat 23 te Midwoud
 • Raadhuisplein 1 te Wervershoofd
 • Grote Zomerdijk 33 te Wognum.

Inzage

De op dit ontwerp-besluit betrekking hebbende stukken kunt u inzien:
1. De Cultuurnota 2009-2012 “Cultuur op de Kaart”;
2. De Structuurvisie Noord-Holland 2040;
3. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie;
4. De GS-besluiten nr. 2011-1933 d.d. 18 januari 2011 en nr. 2011-31816 d.d. 25 oktober 2011. Een notitie met een toelichting op deze besluiten kan opgevraagd worden bij mevrouw I. Matheij (zie hieronder voor de gegevens).

Voor nadere informatie over dit voorgenomen besluit kunt u ook contact opnemen met mevrouw I. Matheij, die te bereiken is via telefoonnr. 023-5144382 of via e-mail: matheiji@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Als u het met dit voornemen niet eens bent, kunt u uw zienswijze hierover tot 16 februari 2018 indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Regionale Economie & Erfgoed, mevrouw I. Matheij, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.

 

Uitgelicht