Wet Bodembescherming Dammerweg, Nederhorst den Berg

In Nederhorst den Berg bij de Dammerweg hebben bodemverontreinigingen uit het verleden zich verspreid. De verontreinigingen zijn of kunnen vermengd raken in het grondwater. Hierdoor is een aanpak per verontreinigingsgeval zeer moeilijk uitvoerbaar.

Daarom heeft de provincie Noord-Holland een gebiedsbeheerplan opgesteld. In dit plan is een gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterverontreinigingen conform de Wet bodembescherming opgenomen. De provincie Noord-Holland is de uitvoeder van het plan. In het plan is een beheergrens opgenomen ter bescherming van kwetsbare gebieden en om stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen ten gevolge van grondwaterverontreinigingen weg te nemen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 55e lid 1, letter b Wet Bodembescherming het ontwerp Gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg conform Wet bodembescherming hebben vastgesteld en dit ter inzage te leggen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage

De inzage termijn van het ontwerp Gebiedsbeheerplan loopt van 22 juni tot en met 3 augustus 2018. Tevens ligt het ontwerp gebiedsbeheerplan met ingang van 22 juni 2018 ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Directie Beheer & Uitvoering, Sector Bodem & Groen van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem.
Dit plan is uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 0800 0200 600) in te zien tijdens de openingstijden van het provinciekantoor.

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen over het hierboven genoemde ontwerp gebiedsbeheersplan.
Uw zienswijze kunt u tot en met 3 augustus 2018 richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Beheer & Uitvoering, Sector Bodem & Groen t.a.v. Dhr. E. Vos, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem en per e-mail aan vose@noord-holland.nl onder vermelding van zaakkenmerk 1085697. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit op het definitieve Gebiedsbeheerplan kan worden ingediend als men belanghebbende is bij het besluit en een zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp gebiedsbeheerplan, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Verdere procedure

Na de terinzagelegging zullen gedeputeerde Staten een besluit nemen tot het vaststellen van het definitieve gebiedsbeheerplan. Hierbij zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, dan zullen Gedeputeerde Staten binnen vier weken na de terinzagelegging het definitieve gebiedsbeheerplan vaststellen. Tegen het besluit op het definitieve gebiedsbeheerplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

 

Uitgelicht