HIRB Overaanbod UVR 2016

Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen overaanbod Noord-Holland 2014 (gewijzigd), tender 2016

Deze uitvoeringsregeling is gericht op het voorkomen van overaanbod aan nieuwe bedrijventerreinen in Noord-Holland.

 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten en aan openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten ter voorkoming van overaanbod aan bedrijventerreinen in Noord-Holland:

 1. het uitvoeren van onderzoek;
  • naar transformatie van bestaande en nieuwe beoogde bedrijventerreinen;
  • naar tijdelijke benutting van bedrijventerreinen
 2. het uitvoeren van procesmanagement;
 3. het opstellen van regionale en lokale visies;
 4. voorbereidende werkzaamheden om te komen tot het opzetten van een transformatiefonds

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • de activiteit niet financieel haalbaar is
 • de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet leidt tot het voorkomen van overaanbod

De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

 • het eigen apparaat;
 • door de aanvrager verschuldigde BTW

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de uitvoeringsregeling vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.
De regeling is open vanaf 22 maart 2016. Uw (volledige) aanvraag moet uiterlijk op 26 april 2016 door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.
Denk er om dat we papieren aanvragen alleen op werkdagen kunnen ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Wet- en regelgeving

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

Fax: 023 514 30 30

https://www.noord-holland.nl