Algemene subsidieformulieren

Algemene subsidieformulieren

Aanvraag subsidie

Wilt u een subsidie aanvragen op grond van een uitvoeringsregeling? Leest u dan eerst de informatie over deze regeling goed door (zie subsidieregelingen). Op de informatiepagina van de regeling vindt u ook de voor die regeling noodzakelijke aanvraagformulieren. Subsidie aanvragen op grond van een uitvoeringsregeling kan bij de provincie Noord-Holland bij steeds meer regelingen digitaal. Per post aanvragen blijft ook mogelijk. POP-regelingen worden door RVO uitgevoerd. RVO heeft een eigen (digitaal) loket.

Een subsidie buiten uitvoeringsregeling is alleen mogelijk indien u(w organisatie) met uw project is opgenomen in de provinciale begroting (Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling). Uw project moet daarvoor in ieder geval aansluiten bij het provinciale beleid. De betrokken beleidsmedewerker kan uw project voordragen bij GS om in de begroting te worden opgenomen. Staat u(w organisatie) niet op de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de provinciale begroting, dan wordt uw aanvraag geweigerd.

Bij een aanvraag voor een subsidie buiten uitvoeringsregeling kunt u ervoor kiezen deze per post of digitaal in te dienen. U dient hiervoor gebruik te maken van de onderstaande formulieren. Wanneer u voor digitale indiening kiest, dient u het formulier ook digitaal te ondertekenen. Vraagt u als particulier de subsidie aan? Dan ondertekent u het formulier met uw DigiD. Vraagt u namens uw bedrijf/organisatie subsidie aan? Dan moet het formulier worden ondertekend met e-Herkenning. Meer informatie hierover vindt u onder Subsidieprocedure. Het kan zijn dat voor uw soort project specifieke informatie nodig is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. De behandelend subsidiemedewerker zal u dan om aanvullende informatie vragen.

Aanvraagformulieren subsidie buiten uitvoeringsregeling

Een speciale vorm van een subsidie buiten uitvoeringsregeling is de boekjaarsubsidie. Organisaties die een boekjaarsubsidie ontvangen, moeten ook zijn opgenomen in de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de provinciale begroting. Dit soort subsidies worden echter steeds minder verleend. De formulieren voor de aanvraag van een boekjaarsubsidie vindt u hieronder.

Aanvraagformulieren boekjaarsubsidie

In het aanvraagformulier leest u welke bijlagen u bij de aanvraag moet meesturen.

Voortgang project en melden wijzigingen

In uw beschikking tot subsidieverlening staat of u tussentijds moet rapporteren over de voortgang van uw project. Daarnaast bent u verplicht eventuele wijzigingen in uw project tijdig te melden. In welk geval en binnen welke termijn u wijzigingen moet melden, staat vermeld in de subsidiebeschikking. Als de informatiepagina van de betreffende uitvoeringsregeling hiervoor geen formulieren heeft, dan dient u voor zowel het rapporteren over de voortgang als het melden van een wijziging gebruik te maken van één van onderstaande formulieren 'Indienen melding en/of voortgangsrapportage' samen met de bijbehorende verplichte bijlage ‘Melding en voortgangsrapportage'. Met deze formulieren kunt u ook een (aanvullend) voorschotverzoek doen. Het ‘Format voor planning en verzoek om voorschot’ is vervallen.

Wanneer u voor digitale indiening kiest, dient u het formulier ook digitaal te ondertekenen. Heeft u als particulier de subsidie ontvangen? Dan moet u het formulier ondertekenen met uw DigiD. Heeft uw organisatie de subsidie ontvangen? Dan moet u het formulier ondertekenen met e-Herkenning. Meer informatie hierover vindt u onder Subsidieprocedure.

Formulieren voor melding en voortgangsrapportage

Verantwoording subsidie

In uw beschikking tot subsidieverlening leest u wat u na afronding van uw project voor uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet insturen. Sommige uitvoeringsregelingen kennen daarvoor een eigen vaststellingsformulier. Kijk daarvoor op de informatiepagina van de betreffende regeling. In andere gevallen gebruikt u één van onderstaande formulieren 'aanvraagformulier vaststelling subsidie' samen met de bijbehorende verplichte bijlage 'formulier eindrapportage bij aanvraag vaststelling subsidie'.

Staat in uw subsidiebeschikking dat u het ‘format opgave van kosten en/of verrichte activiteiten’ moet insturen? Dat is nu verwerkt in het aanvraagformulier vaststelling subsidie in combinatie met het formulier eindrapportage. U kunt ervoor kiezen het formulier (inclusief bijlagen) per post of digitaal in te dienen.

Wanneer u voor digitale indiening kiest, dient u het formulier ook digitaal te ondertekenen. Heeft u als particulier de subsidie ontvangen? Dan moet u het formulier ondertekenen met uw DigiD. Heeft uw organisatie de subsidie ontvangen? Dan moet u het formulier ondertekenen met e-Herkenning. Meer informatie hierover vindt u onder Subsidieprocedure.

Formulieren voor de vaststelling subsidie (geen overheid)

Mede-overheden kunnen voor de afgeronde projecten eens per jaar (vóór 1 augustus) hun eindverantwoording indienen. Onderstaande drie documenten vormen tezamen het controleprotocol voor mede-overheden. Het controleprotocol zelf bevat een toelichting èn de eisen waaraan de controle moet voldoen.

Formulieren voor de vaststelling subsidie (mede-overheden)

 

Uitgelicht