Herbestemming en monumenten

De provincie wil leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang, zoals industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, tegengaan. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom zet de provincie in op het duurzaam gebruik van monumenten door herbestemming. Ook investeert Noord-Holland in restauratie.

De komende 10 tot 15 jaar verliezen veel monumenten hun functie. Die ontwikkeling is een bedreiging voor de leefbaarheid. Leegstand zet namelijk die leefbaarheid van steden en regio's onder druk. Sloop vermindert de kwaliteit van de omgeving. De provincie zet daarom in op duurzaam gebruik van monumenten door herbestemming. 

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten, waarvan 8.000 in Amsterdam. Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam. Monumenten zijn wettelijk beschermd. Als eigenaar hebt u een vergunning van de gemeente nodig om uw monument te restaureren, verbouwen of slopen.

Restauratie en onderhoud

Als eigenaar van een provinciaal of rijksmonument (zonder woonfunctie) kunt u een subsidie aanvragen om uw monument te restaureren of te onderhouden.

Fonds Monumenten Noord-Holland

De provincie werkt momenteel aan het uitbreiden van het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten dat is ondergebracht bij het Nationaal Restauratie Fonds. Dit Fonds is bedoeld voor leningen voor herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten.

Loods herbestemming

Leegstand van kerken en militair, agrarisch en industrieel erfgoed neemt toe. Verval en verlies van waardevolle gebouwen ligt op de loer.  De provincie Noord-Holland wil dit verval te voorkomen. Onder meer door de inzet van de loods herbestemming monumenten.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is het loket voor gemeenten voor vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Ook ontwikkelt het Steunpunt activiteiten voor herbestemming, zoals netwerkbijeenkomsten voor gemeenten en de Dag van de herbestemming. Het Steunpunt begeleidt jaarlijks 1 project in het herbestemmingsproces. Daarnaast verzamelt het steunpunt goede voorbeelden van herbestemming.