Natura 2000

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden die onderdeel zijn van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Het doel van Natura 2000 is de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en de verscheidenheid van soorten planten en dieren vergroten.

Het Ministerie van Economische Zaken wijst de Natura 2000-gebieden aan. Met die aanwijzing geeft het ministerie de grenzen van deze gebieden en de instandhoudingsdoelen ter plekke aan. De 19 aangewezen Natura 2000-gebieden in Noord-Holland zijn:

Bekijk de grote versie van de kaart.

Voor de eerstgenoemde 12 gebieden stelt de provincie Natura 2000-beheerplannen op; voor de overige 7 gebieden doet het rijk dat.

Vergunningen en handhaving

De provincie heeft de vergunningverlening en het handhaving op het gebied van natuurbescherming uitbesteed aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De RUD NHN beoordeelt vergunningsaanvragen en controleert of vergunningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Voor nieuwe activiteiten die negatieve effecten op de natuur kunnen hebben, zoals verstoring door verkeer, geluidsbelasting, trillingen door werkzaamheden, ontgronding en verzuring door stikstofemissie, moet een toets worden opgesteld. Neem bij vragen contact op met de RUD NHN.

Meer informatie en contact

Vragen kunt u stellen per e-mail: natura2000@noord-holland.nl.