Natuurbescherming

De provincie heeft de wettelijke taak om planten en dieren te beschermen. De Wet natuurbescherming geldt per 1 januari 2017. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De Wet natuurbescherming gaat over gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Nieuwe activiteiten van inwoners en bedrijven mogen de natuur niet schaden. In Noord-Holland zijn er 19 beschermde natura 2000 gebieden.

Soortenbescherming

Het is verboden dieren te doden. De provincie maakt het beleid en legt dat vast in verordeningen. De provincie bepaalt onder welke voorwaarde van de wet afgeweken kan worden door in sommige gevallen een ontheffing of vergunning af te geven. Als maatschappelijke belangen in het geding zijn, zoals vlieg- en verkeersveiligheid of landbouwschade kan ontheffing aangevraagd worden voor het afwijken van dit verbod. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD  NHN) toetst vergunnings- en ontheffingsaanvragen aan de Wet natuurbescherming, voor heel Noord-Holland.

Ontheffing aanvragen

De provincie heeft de taken op het gebied van vergunningverlening en het handhaving uitbesteed aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De RUD NHN toetst aanvragen voor ontheffingen van het verbod om wilde dieren te doden. De RUD NHN controleert dit ook. Een ontheffing is aan te vragen als een dier een risico is voor de verkeersveiligheid of als een dier overlast veroorzaakt, zoals de meeuwenoverlast in kuststeden. Neem bij vragen contact op met de RUD NHN

Bomenkap melden

Boseigenaren en bosbeheerders die een bos groter dan 1000 m2 buiten de bebouwde kom willen kappen, moeten dit melden bij de RUD NHN. Dit moet minimaal 1 maand van tevoren. Wie illegale bomenkap vermoedt, kan dit ook melden bij de RUD NHN.

Faunabeheerplannen en de Faunabeheereenheid

De Faunabeheereenheid (FBE) stelt faunabeheerplannen op en vraagt ontheffingen aan bij de RUD NHN. In de faunabeheerplannen staat hoe het beheer van diersoorten uitgevoerd en schade bestreden kunnen worden. De provincie beoordeelt deze plannen.  Neem bij vragen over faunabeheerplannen, de uitvoering van faunabeheer of wildtellingen contact op met de Faunabeheerbeleid Noord-Holland. Deze Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurorganisaties, jagers en particuliere grondeigenaren met als doel gebalanceerd faunabeheer.

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en zorgt ervoor dat jacht, beheer en schadebestrijding op een goede manier wordt uitgevoerd met grondgebruikers en terreinbeheerders. Jachthouders kunnen niet zelf een ontheffing voor beheer of schadebestrijding aanvragen. Wel kunnen jagers voor bepaalde diersoorten een algemene machtiging aanvragen bij de Wildbeheereenheid.

Grondgebruikers kunnen, eventueel in samenwerking met jachthouders, bij de Faunabeheereenheid een machtiging aanvragen voor het voorkomen en/of bestrijden van schade aan gewassen op hun percelen.

Faunafonds

Is er schade aan gewassen door beschermde dieren? Dan is het mogelijk bij het Faunafonds een tegemoetkoming in deze schade aan te vragen. Het Faunafonds  beoordeelt deze aanvragen en betaalt uit bij goedkeuring. Het fonds onderzoekt ook hoe schade voorkomen kan worden en geeft hierover advies.

Uitgelicht

Subsidies

Verordeningen

Beleidsregels