Natuurontwikkeling en -beheer

De provincie wil jaarlijks 250 hectare nieuwe natuur te creëren. In 2027 wil de provincie het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland voltooid hebben.

In het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen staan groene projecten en subsidieregelingen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, met als doel: 

  • het realiseren van Natuurnetwerk Nederland op als NNN begrensde gronden die nog niet als natuur zijn ingericht en beheerd.
  • het nemen van maatregelen voor het realiseren van instandshoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden, inclusief de maatregelen die genomen worden bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
  • het aanleggen van natuurbruggen en natuurverbindingen door de gehele provincie, zodat soorten zich makkelijker kunnen verplaatsen. Hiertoe behoort ook het koppelen van de aanleg van natuurverbindingen aan de realisatie van infrastructurele projecten.
  • het compenseren van verlies van natuur- en landschapswaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen (natuurcompensatie).
  • het vergroten en verbeteren van de beleefbaarheid en recreatieve toegankelijkheid van de provinciale groenstructuur.

De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. Dit kan betekenen dat de provincie de natuur haar gang laat gaan of maatregelen treft, zoals begrazing, hooien, maaien of kappen. De beheerdoelen liggen vast in het Natuurbeheerplan.

In het Natuurbeheerplan staat waar in Noord-Holland natuur is, welke doelen de provincie hiermee voor ogen heeft en waar subsidiemogelijkheden voor (agrarische) natuur zijn.

Het Natuurbeheerplan beschrijft welke subsidiemogelijkheden er voor (agrarische) natuur zijn. De kaarten van het Natuurbeheerplan hebben geen planologische werking. Het Natuurbeheerplan is tot stand gekomen in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Het definitieve Natuurbeheerplan 2019  zal, in 2018 voor het eerst, onderdeel worden van het Programma Natuurontwikkeling. Dit is een nieuw programma dat de oude planfiguren Natuurbeheerplan en Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) bundelt. Het Programma Natuurontwikkeling zal ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd, zoals dat vorige jaren ook gebeurde met het Natuurbeheerplan en het PMG. Door de introductie van het Programma Natuurontwikkeling brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur beter tot uitdrukking.

Natuurbeheerplan ter inzage

Voor definitieve vaststelling moet het Natuurbeheerplan ter inzage worden gelegd.  Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 bestaat uit kaarten en toelichting. De kaarten worden van 19 april tot en met 30 mei 2018 ter inzage gelegd.

Kaart natuurbeheerplan

Soorten natuurbeheer

De provincie verstrekt subsidie voor verschillende soorten natuurbeheer: natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en particulier natuurbeheer. Het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) regelt deze subsidies.

Agrarisch natuurbeheer en weidevogels

Agrariërs geven soms de natuur ruimte op hun landbouwgrond. Daarvoor worden 6-jarige beheerafspraken gemaakt via een agrarische natuurvereniging. Vaak gaat het in Noord-Holland om weidevogelbeheer. Noord-Holland is nationaal en internationaal een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. 15% van de Europese populatie grutto’s broedt zelfs hier. De provincie is internationaal verplicht een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de leefomgeving van weidevogels. Dat doet de provincie bijvoorbeeld door weidevogelleefgebieden aan te wijzen en de inrichting van gebieden te subsidiëren. Ook ondersteunt de provincie het vrijwillige weidevogelbeheer.

Particuliere natuurbeheerders die natuurgronden beheren

Particuliere natuurbeheerders zijn grondeigenaren die hun natuurgronden beheren. Het gaat dan bijvoorbeeld om voormalige landbouwgrond die is omgezet naar natuurgrond.