Landschap en cultuurhistorie

Mede dankzij de grote variëteit aan landschappen, dorpen en bijbehorende cultuurhistorie is Noord-Holland een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Er zijn wadden, duinen, polders, heidevelden, veenweiden en droogmakerijen. De rijke historie is onder andere terug te vinden in de West-Friese Omringdijk en de Stelling van Amsterdam.

De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit en de diversiteit van het Noord-Hollands landschap graag behouden en verder ontwikkelen en de dorpen behouden en ontwikkelen. Daarom heeft het begrip ruimtelijke kwaliteit een belangrijke plek gekregen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010) (pdf 17,6 mb) is een van de instrumenten om de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland te stimuleren. De leidraad geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke en cultuurhistorische karaktestieken van het Noord-Hollands landschap. De leidraad geeft daarbij richting op basis van de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen, het dorps DNA, de openheid van het landschap, de historische structuurlijnen en de cultuurhistorische objecten. Deze leidraad helpt andere partijen en de provincie bij het opstellen van ruimtelijke plannen met kwaliteit. De leidraad is uitgewerkt in de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie.

Om de landschappelijke kwaliteit te behouden en versterken, werkt ze samen met partners aan het behoud van het landschap en de bijzondere cultuurhistorie van een aantal unieke gebieden, zoals:

De provincie ondersteunt vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het landschap. Zie: Vrijwilligers natuur- en landschapsbeheer.

Het metropolitane landschap (Metropoolregio Amsterdam)

In het sterk verstedelijkte gebied rondom Amsterdam staat het landschap extra onder druk. Daarom werkt de provincie, samen met gemeenten en andere belanghebbenden, het Kwaliteitsbeeld MRA-landschap uit en ontwikkelt ze strategieën om het landschap in de verschillende gebieden te behouden, te versterken en te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelopgaven van de metropoolregio: infrastructuur, economie, duurzaamheid en verstedelijking.

Zie: Metropoolregio Amsterdam