Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Greenport Aalsmeer

De Greenport Aalsmeer is het cluster van bedrijvigheid (productie, logistiek, handel) en kennis (onderzoek en onderwijs) op het gebied van sierteelt in en rond Aalsmeer. Dit ruimtelijk-economisch tuinbouwcluster is qua directe en indirecte werkgelegenheid vergelijkbaar met de Mainport Schiphol. Daarnaast duiden we met de Greenport Aalsmeer een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten, kennisinstellingen, scholen en het bedrijfsleven in de sierteeltsector. Sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zijn er geconcentreerd in één van de grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten ter wereld.

Greenport Aalsmeer

Wat speelt er?

Sierteeltsector

Het tuinbouwcluster Greenport Aalsmeer heeft een internationale draaischijffunctie dat bijdraagt aan de leidende positie van de sierteelt. Er is een belangrijke relatie met de maakindustrie. Samen leveren ze een belangrijke bijdrage aan de innovatieve uitstraling van de sierteeltsector. Het cluster omvat de hele keten op het gebied van sierteelt; van productie tot distributie en kennisdeling. Binnen het cluster is een sterke veredelingssector aanwezig die zich heeft verenigd in Blooming Breeders.

Topsector

Dankzij de internationale positie van Greenport Aalsmeer de grote bijdrage aan de economie en  de samenhang met andere tuinbouwclusters in Nederland, heeft het Rijk de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal benoemd als één van de negen topsectoren.

De Greenport kenmerkt zich door:

 • Een sterke internationale marktpositie
 • Een grote kennisintensiteit en innovatieve daadkracht
 • Samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en kennisinstellingen
 • Maatschappelijk uitdagingen op het gebied van duurzaamheid
 • Een grote bijdrage aan de werkgelegenheid en een grote vraag naar geschoold personeel 

Alle schakels in de sierteeltsector zijn even belangrijk. Mede door de verdergaande mondialisering van de sierteelt staat de sector voor de grote uitdaging om zich duurzaam en innovatief te blijven ontwikkelen in een regio met grote ruimtelijke druk.

Bron: Een vitale economie in een vitaal landschap, 2006

Bron: Een vitale economie in een vitaal landschap, 2006

Bron: Een vitale economie in een vitaal landschap, 2006

Wat willen we bereiken?

We zetten in op het behoud en versterking van het glastuinbouw complex en de marktplaats voor de sierteeltsector in Greenport Aalsmeer. De overheid (Rijk, provincies en gemeenten) creëert de randvoorwaarden voor het bedrijfsleven om te kunnen ondernemen, zodat de internationale concurrentiekracht van het Nederlandse tuinbouwcluster sterker wordt.

Daarnaast streven we naar duurzaam ruimtegebruik binnen de volgende randvoorwaarden:

 • Voldoende en gevarieerd aanbod van economische activiteiten.;
 • Behoud en ontwikkeling van een goede bereikbaarheid, al dan niet met nieuwe logistieke concepten.
 • Voldoende en gevarieerde ruimte om te moderniseren.
 • Een leidende positie als het gaat om duurzaamheid.
 • Een goede kennisinfrastructuur.
 • Creëren van toegevoegde waarde aan de sierteeltproducten.
 • Een goede verankering in de Noordvleugel via de Amsterdam Economic Board en binnen Greenport Holland.
 • Voldoende aanbod van geschoold personeel.

Wat gaan we doen?

Middellangetermijnvisie 2025

We gaan de ruimtelijk-economische visie ‘Greenport Aalsmeer middellangetermijnvisie 2025’ (MLT 2025) actualiseren. Dit is mede nodig door economische en internationale ontwikkelingen, de verbrede programmering en het Rijksbeleid. De provincie heeft hierin een belangrijke sturende rol met de gedeputeerde landbouw als voorzitter van de stuurgroep Greenport Aalsmeer.

Een andere reden om de visie te actualiseren is dat de Greenport Aalsmeer deels buiten de provinciegrens ligt. We koppelen de visie in 2012 aan een strategische uitvoeringsagenda. We zetten in op de volgende speerpunten:

 • Ruimte & Bereikbaarheid
 • Kennis & Innovatie
 • Duurzaamheid
 • Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • Imago en Positionering

Glastuinbouw en marktplaats verbeteren

We willen het functioneren van de glastuinbouwketen en de marktplaats Greenport Aalsmeer verbeteren door:

 • Herstructureren van verouderde glastuinbouwlocaties en saneren van verspreid liggend glas.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid in relatie tot seaport (Noordzeekanaalgebied), de mainport (Schiphol) en de weg, via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
 • Ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten.
 • Stimuleren van innovatie en duurzaamheid via regionale actieprogramma’s.
 • Ontwikkelen  en bouwen van duurzame energetische concepten die gebruikmaken van restwarmte, geothermie , CO2 netwerkvoor bemesting en slimme combinaties.
 • Verbeteren van de positionering en imago  van de sector, via o.a. een programma arbeidsmarkt & onderwijs en een commucatiewerkgroep.

Structuur glastuinbouwpercelen

We gaan door met het herstructureren van glasconcentraties zoals dat is benoemd in de Middellangetermijnvisie 2025 van Greenport Aalsmeer. We gaan een structuuronderzoek doen naar alle glastuinbouwpercelen in de regio Greenport Aalsmeer en de satellietgebieden. Dit onderzoek zal inzicht geven in de verdere modernisering van het glastuinbouwareaal, in relatie tot verduurzaming, herstructurering, sanering en veilinggebonden bedrijventerreinen. Hiermee sluiten we aan bij de agenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Aansluiten bij Rijksstructuurvisie

In het samenwerkingsverband van Greenport Aalsmeer willen we nieuwe logistieke concepten onderzoeken, met en door de sector. Ondermeer door combinaties met andere projecten, zoals Amsterdam Connecting Trade (ACT), Hoge Snelheids Lijn terminal (HSL) en Green Rail. Deze logistieke ambities sluiten aan op de Structuurvisie Metropoolregio Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer (SMASH), die onderdeel is van de Rijksstructuurvisie.

Europese topregio worden

Het doel is één van de vijf topregio’s in Europa worden. Daarom laten we de ambities op het gebied van kennis en innovatie aansluiten bij Topteam Advies Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Amsterdam Economic Board metropoolregio Amsterdam (AEB). De agenda van de AEB op het thema Flowers sluit namelijk naadloos aan op het programma Kennis en Innovatie van het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer. Beide agenda’s worden in 2012-2013 verder uitgewerkt.

Regionale energievisie

Een regionale energievisie zal aan de basis staan van de duurzaamheidsambities. Hierbij zetten we in op het terugdringen van CO2 door samenwerking met het bedrijfsleven en de glastuinbouwconcentratiegebieden. De duurzaamheidsambities leggen we samen met het Rijk vast in een Green Deal.

Themapark Bloomin’ Holland

Voor de verdere internationale positionering onderschrijven we de ambitie van een themapark voor de sierteelt in de Greenport Aalsmeer. Dit park voorziet tevens in een behoefte aan een dagbesteding voor Schiphol en FloraHolland. Het themapark heeft al een naam: Bloomin’Holland. Dit park is deels al gerealiseerd, in samenwerking met Greenport Aalsmeer, op de enige wereldtentoonstelling van Nederland: de Floriade 2012. Bloomin’Holland bestaat uit paviljoens waar naar verwachting meer dan 2 miljoen bezoekers compleet ondergedompeld worden in de wereld van sierteelt.  

Themapark Bloomin’Holland moet het innovatieve centrum en het hart van de Greenport Aalsmeer worden. Een plek waar ondernemers, publiek, ideeën en trends bij elkaar komen. Een hoogwaardige omgeving waar de passie voor bloemen vanzelfsprekend is.

Welke middelen zetten we in?

 • Formatieve inzet op herstructureringsopgave Greenport Aalsmeer en positionering en imago.
 • TWIN-H 10 miljoen herstructureringsopgave Greenport Aalsmeer.
 • € 150.000 jaarlijkse bijdrage programmabureau Greenport Aalsmeer.Mogelijke inzet vanuit het Duurzaam Energiefonds i.o. voor de Noord-Hollandse tuinders ten behoeve van CO2 reductie
 • € 100.000 jaarlijkse bijdragen aan duurzame beleidsondersteunende projecten.
 • Inzet EFRO middelen voor programma Kennis en Innovatie (Innovatiemotor)

Aansluiten bij:

 • De Economic Board Amsterdam op de Kennis & Innovatieagenda en het cluster Flowers & Food.
 • Het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie in relatie tot Human Capital Agenda en innovatiecontracten.
 • Het ministerie van Infrastructuur & Milieu in relatie tot infrastructuur.

Betrokken partijen: Stadsregio Amsterdam, gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn), bedrijfsleven (FloraHolland, Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord Glaskracht en Naktuinbouw) Schiphol, AEB, Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Bloomin’Holland, Greenport Holland, het onderwijs, Rijk en Universiteit van Amsterdam, Wageningen UR.

toespraak Bond

Economisch belang

Aandeel in de € 2 miljard exportwaarde van zaaigoed en plantgoed naar segment, 2009:

Economische en maatschappelijke betekenis van de sierteeltsector 

Bijdrage aan overschot handelsbalans: 20 %
Werkgelegenheid sierteeltsector (direct en indirect): 250.000 voltijdbanen

(bron: website FloraHolland)

42 miljoen bloemen en planten worden elke dag geleverd door 10.000 producenten uit 77 landen die via 125.000 transacties worden herverdeeld over 5000 groothandels die dit in 143 landen verdelen over alleen al in Europa 100.000 detaillisten.

(bron: Greenport Aalsmeer)

grafiek
greenport Aalsmeer

Zie ook


Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Servicemenu

Sitemap

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »