Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Streekproducten

Agrarische streekproducten zijn producten die met een regio verbonden zijn. Streekproducten kunnen meer toegevoegde waarde opleveren dan gangbare producten. In bredere zin vormen streekproducten een onderdeel van de verwaarding van gebieden zoals Wadden, Texel, Wieringen, Waterland en Amstelland. Zo draagt het streekproduct bij aan de marketing van een gebied voor recreatie en toerisme.


Wat speelt er?

Toenemende vraag

In reactie op globalisering en de toenemende kloof tussen stad en platteland ontstaat er bij consumenten vraag naar regionale, herkenbare producten. Ondernemers spelen hier op in. Dit kan in combinatie met niet-agrarische productie en diensten. Er ontstaan nieuwe vormen van regionale voedselketens en samenwerkingsvormen zoals Waddengoud en  Haarlemmermeerboeren. Zo hebben meerdere steden programma's waarbij een directe verbinding wordt gelegd met de voedselproductie in en om de stad. Denk aan (biologische) markten in de stad, regionale producten in de gemeentelijke catering, stadsboerderijen en nieuwe afzetconcepten.De ontwikkeling van de streekproductenmarkt laat de afgelopen jaren twee trends zien:

  • concentratie en schaalvergroting van boerderijwinkels
  • toetreding van nieuwe afzetkanalen zoals supermarkten, speciaalzaken, webwinkels, horeca en catering

Aanbod nog te beperkt

Producenten spelen steeds meer in op de vraag naar herkenbare producten door het introduceren van ‘nieuwe’ streekproducten.
Uit onderzoek van Agriboard in 2011 blijkt dat 20% tot 40% van de consumenten gevoelig is voor regionale productie, verantwoord ondernemerschap en duurzaamheid. Het aanbod is volgens dit onderzoek nog te beperkt. Weinig consumenten kennen de Noord-Hollandse streekproducten, bedrijven werken onvoldoende samen en de producten zijn nog op te weinig plekken te krijgen.

Landwinkel

Landwinkel is een coöperatie van 85 melkveehouders, fruittelers en groentetelers in Nederland die een breed assortiment ambachtelijke boerderij- en streekproducten aanbieden. Zij willen de betrokkenheid vergroten van de burger bij het landschap, de boerderij en haar producten.

Wat willen we bereiken?

We willen de economische positie van de landbouw en het platteland versterken. We zien streekproducten als een economische kans om dit te realiseren. Een kans die door de segmentering bijdraagt aan duurzaamheid, kwaliteitsproducten en imago (authenticiteit). Daarnaast draagt het bij aan plattelandsontwikkeling en de stad-platteland relatie.

Wonderlijk Wieringen

Een voorbeeld waar verbindingen zijn gelegd van streekproducten met recreatie is Waddengoud en Wonderlijk Wieringen. Hier zijn allianties gevormd die door goede marketing gekoppeld zijn.

Wat gaan we doen?

Aansluiten bij topsector

Voor de ontwikkeling van streekproducten sluiten we aan op de actieagenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Ook deze sector wil inzetten op meer segmentering van markten en op maat gesneden ketens. Om dit te realiseren zullen volgens dat beleid nieuwe consortia en nieuwe entiteiten moeten worden gevormd uit primaire bedrijven, handel en veiling. Met de Agriboard zetten we in op regionale ketensamenwerking en samenwerking met andere streekmarketing activiteiten.

Nieuwe stad-land verbindingen

De Metropoolregio Amsterdam is het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de Noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag gaan we onderzoeken hoe we nieuwe stad-land verbindingen kunnen realiseren. Verbindingen die op economische en duurzame wijze bij kunnen dragen aan doelen op het gebied van landbouw, natuur, landschap en recreatie om de stad.

Welke middelen zetten we in?

Financiering zoeken

We onderzoeken in 2013 of het Europees programma plattelandsontwikkeling POP 2014-2020 als instrument een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van streekproducten. Vooral daar waar dit wordt verankerd in streekarrangementen.

We zetten de volgende middelen in, of onderzoeken of deze middelen voor gebruik in aanmerking komen:

  • In IPO-verband wordt ingezet op stimuleringsbeleid voor de verbrede landbouw of multifunctionele landbouw.
  • Regelingen van het ministerie van EL&I in het kader van het topsectorenbeleid.
  • Stimuleringsbeleid via het Waddenfonds.

Betrokken partijen zijn: topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam, Recreatieschappen, Agrarische Natuurverenigingen, gemeenten, waterschappen, ministerie van ELI, Europese Commissie en LTO Noord.

Links

Zie ook


Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Servicemenu

Sitemap

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »