Voorkeursontwerpen Verbinding A8-A9 vastgesteld

De voorkeursontwerpen van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief zijn deze week door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze 3 alternatieven zijn mogelijke oplossingen om de route tussen de A8 en de A9 te verbeteren. De vastgestelde voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie Noord-Holland.

Bekijk de ontwerpschets van het Nul-plusalternatief
Download ontwerpboek Nul-plusalternatief 

Bekijk de ontwerpschets van het Heemskerkalternatief
Download ontwerpboek Heemskerkalternatief 

Bekijk de ontwerpschets van het Golfbaanalternatief
Download ontwerpboek Golfbaanalternatief

Belangrijkste keuzes

Voor ieder alternatief lag er een flinke ontwerpopgave. In het tijdelijke projectbureau in Assendelft zijn, samen met bewoners en experts, vele mogelijke varianten bedacht. Het ontwerpteam stond voor de uitdaging om hiervan een samenhangend en werkend geheel te maken. Uiteindelijk werden aan de bestuurders van de samenwerkende partijen (provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen) 8 keuzes voorgelegd. Op 7 punten werd een unanieme keuze gemaakt. Ten aanzien van de aansluiting van het Golfbaanalternatief op de A9 was geen eensluidende keuze.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste keuzes die gemaakt zijn:

 • Nul-plusalternatief
  Er is gekozen voor een verhoogde ligging. Deze variant is gunstiger voor de doorstroming van het verkeer en minder kostbaar dan een tunnelvariant.
 • Heemskerkalternatief
  Er is gekozen voor een tunnel bij de Kilzone om het open karakter van het gebied te behouden en vanwege de belangen van de Stelling van Amsterdam. Deze tunnel is ook gunstig voor het recreatief (fiets)verkeer in het gebied.
 • Golfbaanalternatief
  Er is gekozen voor een ‘aansluiting’ op de A9 in plaats van een ‘knoop’. Beiden voldoen verkeerskundig en de kosten van een ‘aansluiting’ zijn substantieel lager. De drie IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) delen dit standpunt niet en spreken hun voorkeur uit voor een ‘knoop’.
 • Ontsluiting Assendelft en Saendelft
  Bij het Heemskerk- en Golfbaanalternatief is gekozen voor een aansluiting ter hoogte van sportpark De Omzoom. Dit blijkt de enige toekomstbestendige oplossing te zijn.

Een toelichting op deze en alle andere gemaakte keuzes is na te lezen in de ontwerpboeken.

Inloopbijeenkomsten

Wie vragen heeft over de vastgestelde voorkeursontwerpen kan terecht op de inloopbijeenkomsten:

 • Dinsdag 7 februari in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemkerkplein 1  te Heemskerk
 • Donderdag 9 februari in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 te Assendelft

Op deze beide inloopavonden zijn de projectteamleden van de Verbinding A8-A9 van 19.00 uur tot 21.00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe informatie gepresenteerd.

Verdere procedure

Met de vastgestelde voorkeursontwerpen wordt de milieueffectrapportage vervolgd. Als die is afgerond zijn de alternatieven goed met elkaar vergelijkbaar. Dit stelt de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om een voorlopig voorkeursalternatief te kiezen (gepland zomer 2017). Het voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan vanaf 2019 begonnen worden met de realisatiefase.