Provincie stimuleert regionale samenwerking cultuur

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat gemeenten regionaal samenwerken op het gebied van cultuur. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een regionale visie op cultuur of een regionaal cultureel actieplan. Ook kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor procesbegeleiding bij het uitvoeren van een actieplan.  

Cultuur is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Noord-Holland. Het effect van culturele voorzieningen op de leefbaarheid en de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van een regio is vooral afhankelijk van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. 

Het instandhouden van culturele voorzieningen is primair een taak van de gemeenten. De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbare en toegankelijke culturele infrastructuur met voldoende diversiteit. 

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor een subsidie kunnen een aanvraag indienen namens minimaal 3 gemeenten. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000. Aanvragen voor 2017 kunnen tot 5 oktober 2017 worden ingediend en aanvragen in 2018 tot 4 oktober 2018.