Minder geluidbelasting op provinciale weg

De provincie onderzoekt sinds 2006 wat de geluidbelasting is langs provinciale wegen. Geluidbelasting op omliggende woningen kan gezondheidseffecten en hinder voor bewoners opleveren.

Als beheerder heeft de provincie maatregelen genomen tegen geluid vooral door de aanleg van stil asfalt. Dit heeft effect gehad want uit de geluidkaart 2016 is gebleken dat bij 91,4 % van de woningen sprake is van een ‘goede kwaliteit van de milieugezondheid’.

Geluidsbelasting

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): “Mensen kunnen stress en andere fysieke gezondheidseffecten ervaren als ze blootgesteld worden aan geluidsoverlast en daarom neem ik geluid beperkende maatregelen erg serieus. Ik ben dan ook zeer blij met deze resultaten want het laat zien dat we op de goede weg zitten. We gaan uiteraard door met de uitvoering van het lopende actieplan geluid en komen volgend jaar met een nieuw actieplan. Zodat nog minder omwonenden van wegen belast worden door geluid.”

De provincie beheert 630 km weg en heeft de afgelopen jaren extra maatregelen genomen om de geluidbelasting voor omwonenden te verminderen. Het aanleggen van stil asfalt is een belangrijke maatregel uit het huidige en vorige actieplan geluid. Hierin is fors geïnvesteerd want stil asfalt is duurder in onderhoud dan regulier asfalt. Op dit moment richt de provincie zich ook op innovatieve manieren om geluid op woningen te verminderen. Zo is een geluidscherm van bamboe aangelegd en worden ook proeven voorbereid met andere innovatieve geluid reducerende maatregelen.

Geluidbelastingkaart

Eens per vijf jaar wordt door de provincie een geluidbelastingkaart opgesteld. Hierbij wordt de geluidbelasting op woningen berekend. Onder andere de hoeveelheid verkeer, wegdekverharding en de ligging van woningen worden meegenomen in het berekenen van geluidbelasting. Deze berekeningen vormen de basis van een actieplan geluid om de geluidbelasting in vijf jaar aan te verminderen. Het opstellen van geluidskaarten is verplicht gesteld vanuit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.

Landelijke regels

Het Rijk gaat met het ingaan van de omgevingswet nieuwe landelijke regels invoeren om bewoners langs wegen in de toekomst beter te beschermen tegen een toenemende geluidbelasting. De provincies krijgen een nog grotere verantwoordelijkheid hierin.