Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Monitor Wind op Land 2016 gepubliceerd. RVO bevestigt dat Noord-Holland op koers ligt en het beter doet dan het landelijk gemiddelde.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “We zijn goed op weg om onze taakstelling van 685,5 mw te realiseren in Noord-Holland. Begin 2017 heeft de provincie enkele belangrijke besluiten genomen waardoor de meting van RVO achterhaald is. Zo is het definitieve PIP Windpark Westfrisia vastgesteld en zijn de herstructureringsprojecten Groetpolder, Ferrum en Spuisluis in ontwerp vergund. Voor windpark Waardpolder hebben wij onlangs de definitieve vergunning verleend.”

In september 2017 publiceert de provincie Noord-Holland een eigen monitor waarin de actuele stand van zaken staat beschreven.

Energietransitie is meer dan wind                                                                                                                        

Het Coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ laat zien dat energietransitie hoog op de agenda van het college staat. 

Gedeputeerde Van der Hoek: “Duurzame energie is veel meer dan wind. Duurzame energie opwekken, opslag en besparing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zetten naast wind op land dan ook nadrukkelijk in op andere mogelijkheden om te verduurzamen: het verduurzamen van de gebouwde omgeving, verduurzaming van de industrie en glastuinbouw, de productie van duurzame energie uit zon en biomassa, circulaire economie en duurzame mobiliteit."

Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers

Lees ook: Doelstelling wind op land binnen bereik ondanks knelpunten op de website van de Rijksoverheid.