Rondetafelgesprek over archeologie van Waterland

Op donderdag 29 juni kunnen leden van historische verenigingen, musea en geïnteresseerden meepraten over hun kijk op de archeologie van Waterland. De provincie Noord-Holland en het Steunpunt voor Monumenten en Archeologie organiseren een gesprek met ‘het veld’ om na te denken over hoe archeologie benut en beleefd kan worden in de regio. De middag is in het Waterlands Archief te Purmerend.

De archeologische schatten van Waterland hebben vooral te maken met de dynamische bewoningsgeschiedenis die nog is af te lezen aan het landschap. Het zijn  de bewoningssporen van mensen die in de Middeleeuwen het gebied ontgonnen door afwateringssloten te graven in de enorme veenkussens. Toch gaat de geschiedenis hier veel verder terug. Zo werd bij de aanleg van de A7 in de Beemster een vuurstenen bijl uit de Nieuwe Steentijd gevonden. Helaas is over die periode nog niet veel bekend en verreweg de meeste archeologische vindplaatsen hebben een relatie met de bewoners die vanaf de Vroege Middeleeuwen in het gebied leefden. In het ontgonnen gebied had men al snel te maken met wateroverlast zoals blijkt uit de middeleeuwse veenterpen. Om het land droog te houden werden molens ingezet en dijken aangelegd. Helaas kon het water niet overal tegengehouden worden en ontstonden grote en kleine meren zoals de Beemster, de Purmer en de Beetskoog. Het zijn polders die rond de Gouden Eeuw zijn drooggemaakt, met kenmerkende verkavelingspatronen. Verder kent Waterland veel historische dorpskernen zoals Beets, Schardam, Oosthuizen, Etersheim, Warder, Marken, Ilpendam, Middelie en Axwijk. Belangwekkende plekken waren ook de kerken, tientallen buitenplaatsen en kastelen. Van al deze gebouwen en plekken zijn vaak alleen nog archeologische resten over. 

Praat mee

De middag bestaat uit 3 korte verhalen van experts en een rondetafelgesprek om met elkaar te praten over de meerwaarde van archeologie op het gebied van toerisme, ruimtelijke kwaliteit en identiteit. We gaan op zoek naar vondsten, vindplaatsen en goed bewaarde verhalen die het waard zijn met elkaar te delen.

Rondetafelgesprek over archeologie van Waterland

Programma

14.00 Opening en voorstelrondje
Yvette Burnier , Steunpunt Monumenten en Archeologie
14.05 Welkom en toelichting: Waterland als provinciaal Archeologiegebied
Rob van Eerden – Provincie Noord-Holland
14.20 Slot Purmerstein in Purmerend
Gerard Alders – Alders Archeo
14.40 Ervaringen uit het veld (Zuiderwoude)
Martin Visser - AWN Waterland
15.00 Pleidooi voor het Wormer- en Jisperveld
Piet Kleij - archeoloog van Zaanstad
15.15 Pauze met rondleiding door het HIP
15.30 Werktafels
Wat kan je ermee inzake Beleid, Benutten en Beleven?


Aanmelden kan via info@steunpunterfgoednh.nl