Waterbestendig Westpoort: regio minder kwetsbaar voor gevolgen overstromingen

Bewustwording, het beperken van de omvang van een ramp en het robuust inrichten van een gebied. Dat zijn de belangrijkste onderdelen om er voor te zorgen dat Westpoort met al haar vitale en kwetsbare functies het beste kan worden beschermd tegen de gevolgen van een overstroming.

Het afgelopen anderhalf jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de waterbestendigheid van Westpoort. Vandaag wordt dit onderzoek afgerond met het aanbieden van het rapport Waterbestendig Westpoort aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris.

Hoewel Amsterdam en dus ook Westpoort via dijken langs de Lek en de sluizen bij IJmuiden goed beschermd is, is een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. De kans is klein, maar als het gebeurt zijn de gevolgen groot. Westpoort herbergt veel vitale en kwetsbare functies, zoals de stroomvoorziening, afvalwaterzuivering, het warmtenet, telecom en chemische industrie. Doel van de vandaag aangeboden strategie is om ervoor te zorgen dat deze functies maximaal worden beschermd en de gevolgen wanneer het wel misgaat zoveel mogelijk worden beperkt.

De strategie is ontwikkeld voor Westpoort, maar is ook bruikbaar voor andere gebieden en regio’s en daarmee van belang voor iedereen die werk wil maken van een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur. Het is nu aan betrokken bedrijven, overheden en andere belanghebbenden om stappen te zetten op weg van denken naar doen.

Een strategie in drie sporen

De strategie zet in op het beter benutten van kansen die zich voordoen om de omgeving waterbestendig te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen en bedrijfsinvesteringen, op het zo nodig aanpassen van bestaande objecten en op het maken van afspraken tussen publieke en private partijen. De drie richtingen om de vitale en kwetsbare functies te beschermen zijn:

  1. Informatievoorziening en bewustwording van de overstromingsrisico’s voor de bedrijven, zodat zij bij nieuwe investeringen deze informatie meenemen in hun afwegingen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een nieuw schakelstation voor elektriciteit verhoogd aanleggen zodat er minder kans is op uitval of schade.
  2. Acties om schade voor de hele regio zoveel mogelijk te beperken en vitale functies zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Het gaat hier om de voorzieningen en processen die de overheid minimaal geregeld wil hebben. Bijvoorbeeld het begaanbaar houden van een weg bij een overstroming of het hebben van een nautisch crisisplan om schade aan en door (tank)schepen zoveel mogelijk te beperken.
  3. Actief aanhaken bij kansen die zich voordoen in de regio, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Haven Stad en de realisatie van waterrobuuste datacenters.

Deze strategie is tevens een voorbeeld van publiek-private samenwerking die heeft geleid tot een concrete op maat gemaakte strategie voor Westpoort. Door het gebied aan te passen, kunnen vitale functies zo goed mogelijk blijven functioneren of zo snel mogelijk weer op gang komen. Zo is de regio minder kwetsbaar voor de gevolgen van overstromingen.

Waterbestendig Westpoort is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het volledige rapport is te downloaden via het kennisportaal ruimtelijke adaptatie