Besluiten Provinciale Staten 23 april 2018

(25 april 2018)

Provinciale Staten hebben een nieuwe referendumverordening aangenomen. Dit maakt een raadgevend correctief referendum in Noord-Holland mogelijk.

Daarnaast hebben zij geld gereserveerd voor het oplossen van een flink aantal fietsknelpunten in Noord-Holland en het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening

Provinciale Staten (PS) hebben besloten om een aantal onderwerpen te wijzigen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het gaat om opheffing van het onderscheid tussen grootschalige en gecombineerde landbouw, actualisatie van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie en toevoeging van nieuwe weidevogelleefgebieden. De PRV wordt regelmatig aangepast vanwege nieuw Rijks- of provinciaalbeleid met ruimtelijke gevolgen.  Dat is belangrijk omdat de PRV een toetsingskader is voor ruimtelijke plannen van gemeenten. Tot de inwerkingtreding van de omgevingsverordening moet de PRV actueel en kloppend zijn. Tegengestemd hebben de SP, GroenLinks, PVV, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren. De Statenleden Jeff Leever van Ouderenpartij Noord-Holland en Andrea van Langen-Visbeek van de VVD  onthielden zich van stemming gezien hun positie als gemeenteraadslid van Hollands Kroon en Medemblik.

Meer geld voor openbaar verboer in Noord-Holland Noord

PS hebben op verzoek van de PvdA unaniem besloten om de komende 10 jaar (2018-2028) extra te investeren in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. Hiervoor is 3,15 miljoen beschikbaar. Dit zal onder andere besteed worden aan het door de week in de spits laten rijden van buslijn 164 (Egmond aan Zee-Castricum), en het toevoegen van twee extra ritten van scholierenlijn 652 (Julianadorp-Schagen) in de scholierenspits doordeweeks. Hiermee sluiten de busritten beter aan op de lestijden van de scholieren. Daarnaast komt er een extra ochtendrit op de lijn 150/250 (Nieuwe Niedorp-Alkmaar) en gaat de bus op lijn 30 (Julianadorp-Den Helder) op zondag vaker rijden: 2 keer per uur.

Oplossen fietsknelpunten

PS hebben unaniem besloten om de komende twee jaar te investeren in het oplossen van de meest urgente fietsknelpunten. De fietsersbond heeft 307 knelpunten in Noord-Holland benoemd waarvan het grootste gedeelte op het grondgebied van gemeenten liggen en 37 op die van de provincie. De komende tijd wordt 16 miljoen geïnvesteerd in de knelpunten die snel opgelost kunnen worden en het meest bijdragen aan de fietsveiligheid. Dit zijn er 5 in Zuid-Kennemerland, 4 in Noord-Kennemerland, 3 in de Gooi- en Vechtstreek, 2 in de Noord-Kop en 1 in West-Friesland.

Bijdrage aan financiële problemen provincie Zeeland

In 2017 heeft een tijdelijke commissie onder leiding van de heer G. J. Janssen in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) onderzoek gedaan naar de  financiële problemen van de provincie Zeeland. Een belangrijke reden hiervoor is volgens de provincie Zeeland dat het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds in 2016 zeer ongunstig uitpakt voor Zeeland. De commissie heeft voorstellen gedaan aan het IPO voor een tijdelijke oplossing voor de positie van Zeeland.  Daar heeft het IPO twee voorwaarden aan gesteld: De provincie Zeeland moet zelf ook aantoonbaar een bijdrage leveren (die heeft dit ondertussen gedaan door ophogen van opcenten) en dat de Provinciale Staten van de andere provincies akkoord gaan met de oplossingen. Voor Noord-Holland betekent dat een bijdrage van 0,6 miljoen euro per jaar voor de periode van 3 jaar. Met uitzondering van PVV, Ouderenpartij Noord-Holland en 50PLUS  gaan PS  - bij wijze van eenmalige uitzondering - akkoord.  

Nieuwe Referendumverordening voor Noord-Holland

PS hebben met uitzondering van de VVD, ChristenUnie-SGP en het CDA de nieuwe Referendumverordening aangenomen. De oude Referendumverordening van de provincie Noord-Holland en het daarop gebaseerde Reglement van Orde dateerden uit 1995 en 1996. De verordening heeft tot nu toe nog niet geleid tot een referendum. Een initiatief van de PVV in 2014 om de besluitvorming Wind op Land te onderwerpen aan een referendum strandde in een vroegtijdig stadium. Dit initiatief heeft er wel toe geleid dat een werkgroep van Statenleden de verordening nog eens kritisch tegen het licht heeft gehouden. Daarbij constateerde ze dat de verordening praktisch gezien niet uitvoerbaar is en heeft ze de opdracht gegeven aan Gedeputeerde Staten om een nieuwe verordening te maken die wel werkbaar is. Dit heeft geleid tot een nieuwe Referendumverordening die in nauwe samenwerking met gemeenten tot stand is gekomen. Met de nieuwe verordening is een correctief referendum op de door PS genomen besluiten mogelijk. Een van de belangrijkste veranderingen is dat het nu mogelijk is om digitaal handtekeningen en ondersteuningsverklaringen te verzamelen.

Broedkolonie sterns op Texel

Naar aanleiding van het programma Vroege Vogels op zondag uitte de PvdA tijdens de rondvraag haar zorg over de broedkolonie sterns op Texel. Het aantal sterns is veel lager dan normaal vanwege werkzaamheden aan de dijk. PvdA vraagt de gedeputeerde of hij op de hoogte is en wat hij hier aan kan doen. Gedeputeerde Tekin geeft aan dat hij op de hoogte is: de casus ligt bij de afdeling handhaving van Regionale Uitvoeringsdienst NHN. Deze week zullen we kijken of de werkzaamheden volgens de regels gebeuren en samen met gemeente Texel een besluit nemen.

De aangenomen en verworpen moties en amendementen zijn terug te vinden bij de agenda en vergaderstukken van de Statenvergadering van 23 april 2018.

Uitgelicht