Bijeenkomsten Provinciale Staten over ontwerp Omgevingsvisie NH2050

(12 april 2018)

Provinciale Staten (PS) nodigen Noord-Hollandse gemeenteraadsleden en bestuursleden van waterschappen uit om mee te denken over de ontwerp Omgevingsvisie NH 2050.

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 22 mei in het provinciehuis in Haarlem en woensdag 23 mei in de omgeving van Hoorn. Beide bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur. 

PS gebruiken de uitkomsten van beide avonden als input voor de bespreking van het ontwerp in de commissievergadering Ruimte en Wonen op 28 mei. In het najaar nemen PS een besluit over de definitieve Omgevingsvisie.

Aan het begin van elke bijeenkomst geven ambtenaren van de provincie een introductie over de inhoud van de ontwerp Omgevingsvisie NH2050, hoe deze tot stand is gekomen en hoe het proces eruit ziet dat leidt naar de vaststelling van de Omgevingsvisie in het najaar.

Vervolgens kunnen de deelnemers vragen stellen en suggesties meegeven aan de aanwezige Statenleden. De participatiebijeenkomsten zijn bedoeld om gemeenteraadsleden en leden van waterschappen te informeren over de ontwerp Omgevingsvisie en daarnaast voor de leden van PS om aandachtspunten en meningen op te halen voorafgaand aan de formele terinzagelegging. De Statenleden kunnen deze meenemen in de beraadslagingen over de ontwerp Omgevingsvisie NH2050 in de commissievergadering van 28 mei.

Na behandeling van de ontwerp Omgevingsvisie NH2050 in de Statencommissie Ruimte en Wonen wordt deze ter inzage gelegd en kunnen alle betrokkenen een formele zienswijze indienen. Deze zienswijzen betrekken PS bij de besluitvorming over de definitieve Omgevingsvisie komend najaar.

Voorafgaand aan de bijeenkomst verstuurt de provincie rond 17 mei de conceptversie van de ontwerp Omgevingsvisie NH2050 aan alle gemeenteraden en waterschappen, zodat deelnemers aan de bijeenkomsten zich kunnen voorbereiden op de participatiebijeenkomsten.

Meer informatie

Meer informatie staat op de projectsite Omgevingsvisie en in de download van het Koersdocument NH 2050.