Overschot aan winkelruimte dreigt: vraag en aanbod beter afstemmen

(05 april 2018)

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte voor winkels in steden en dorpen.

Belangrijke conclusie is dat de huidige plannen beter moeten aansluiten bij de toekomstige behoefte aan traditionele fysieke winkels, omdat er anders een overschot dreigt.

De wensen van het winkelend publiek veranderen en gemeenten moeten daar beter op inspelen in hun beleid, zodat winkelgebieden in Noord-Holland bruisend en leefbaar blijven. De resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen van hun toekomstige regionale detailhandelsvisies.

Steuntje in de rug voor samenwerking

Daarnaast vragen gemeenten in Noord-Holland zich af hoe traditionele winkelstraten aantrekkelijk te houden voor bezoekers en winkelend publiek, nu blijkt dat online winkelen aan populariteit wint. Om te helpen daarop een antwoord te vinden, stelt de provincie Noord-Holland € 600.000 beschikbaar. “De provincie vindt goede winkelvoorzieningen niet alleen van groot economisch belang, maar ook cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Met deze eenmalige subsidieregeling van € 600.000 geeft de provincie betrokkenen een steuntje in de rug om aan de slag te gaan.”, aldus gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond.

Uit gesprekken met Noord-Hollandse wethouders bleek dat er behoefte is aan provinciale stimulering en ondersteuning om leegstand terug te dringen en het winkelaanbod beter te laten aansluiten bij de behoeftes van het publiek. Vaak is er een onafhankelijke aanjager nodig - zoals een stadsregisseur of citymanager - om een transformatieproces van een winkelgebied op gang te brengen. Of er moeten samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. “De wil is er dus wel, maar vervolgens ontbreken financiële middelen.” Inmiddels zijn alle gemeenten geïnformeerd over het marktruimteonderzoek en de beschikbare subsidie.

Meer informatie over de nieuwe subsidieregeling voor gemeenten, winkeliers en vastgoedeigenaren in Noord-Holland.