Versterking Markermeerdijken stap dichterbij

(29 augustus 2018)

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen een omgevingsvergunning verlenen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. GS hebben aan Provinciale Staten (PS) gevraagd hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen' af te geven.

Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen en moeten worden versterkt. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig, omdat de dijkversterking deels in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. Omdat er sprake is van een provinciaal belang zijn GS bevoegd gezag om te beslissen over de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend als het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. GS kunnen de omgevingsvergunning echter pas verlenen nadat PS hebben ingestemd door een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

Vervolgstappen

De statenleden van de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu (NLWM) vergaderen op 24 september 2018 over het onderwerp. PS beslissen op 8 oktober over de verklaring van geen bedenkingen. Vervolgens beslissen GS naar verwachting op 30 oktober over de goedkeuring van het projectplan Waterwet, de omgevingsvergunning en de natuurbesluiten. Daarna worden alle besluiten gepubliceerd en ter inzage gelegd voor (desgewenst) beroep bij de Raad van State.