Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit

(13 december 2018)

De omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd.

Dit gebeurt door de te baggeren locaties ‘op te knippen’ en de werkzaamheden te faseren. De uitvoering start halverwege 2020. De werkzaamheden worden komend jaar voorbereid.

Door te baggeren blijven de vaarwegen op diepte en verbetert het doorzicht van het water. Hierdoor wordt het plassengebied nog aantrekkelijker als recreatie- en natuurgebied.

Naast het baggeren van de plassen wordt met jachthavenondernemers gekeken naar mogelijke samenwerkingsvoordelen bij het uitbaggeren van hun havens.

Voordeel opknippen

Door het baggerwerk te faseren, is het niet nodig om de uitkomst van het milieueffectrapport over de aanleg van natuureilanden af te wachten. De twee projecten zijn gekoppeld omdat de voorgenomen 30 hectare aan nieuwe natuureilanden gemaakt worden met bagger uit de plassen. De aanleg van deze natuureilanden verlopen via een MER-procedure. Hierdoor leek het baggerwerk te vertragen. ‘Onwenselijk,’ zo oordeelde de bestuurders van de gebiedspartijen in de Stuurgroep van 12 december. Want door te baggeren verbetert zowel de bevaarbaarheid als de waterkwaliteit van het plassengebied.

Gebiedsaanpak

Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de (water)recreatie in het oostelijke vechtplassengebied. Door deze integrale aanpak en financiering kunnen omvangrijke opgaven zoals het uitbaggeren van de plassen worden gerealiseerd.

De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:

 • De provincies Noord-Holland en Utrecht
 • De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
 • Waternet
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Plassenschap Loosdrecht
 • Regio Gooi en Vechtstreek
 • Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 • Vereniging Hiswa
 • Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
 • Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
 • Vechtplassencommissie
 • Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
 • Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
 • Vereniging Kievitsbuurten
 • Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren (via een steunbetuiging)
 • ANWB (via een steunbetuiging)

Uitgelicht