Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

(07 december 2018)

Landschapsarchitect Steven Slabbers gaat de provincie Noord-Holland de komende 3 jaar adviseren over opgaven die impact hebben op het gebruik van de leefomgeving in de provincie.

Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) zal Steven Slabbers het provinciaal bestuur adviseren over actuele regionale ruimtelijke opgaven, zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Deze opgaven zijn het uitgangspunt voor de Omgevingsvisie NH2050.

Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Steven Slabbers is directeur en partner bij Bosch Slabbers Landschapsarchitecten. In het verleden was hij onder meer ateliermeester BrabantStad, werkplaatsleider Zuidwestelijke Delta en trekker van het ontwerplaboratorium Rivierengebied 2100.

Behoud en ontwikkelen landschap

Door verstedelijking, wegenbouw, schaalvergroting in de landbouw en de energietransitie is er grote druk op delen van stad en landschap. Het is een uitdaging het nieuwe (stads)landschap te ontwikkelen en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden of te verbeteren. De PARK adviseert de provincie hoe deze doelstellingen gegarandeerd kunnen worden.

Steven Slabbers verkent waar nieuwe ontwikkelingen binnen de landschapsarchitectuur ook nieuwe mogelijkheden voor het landschap kunnen opleveren. Hij wil het landschap niet onder de glazen stolp plaatsen maar ‘bij de tijd’ houden. Het draait volgens hem om het samenspel tussen behoud van het landschap en meegaan in de ontwikkelingen van en voor het landschap.

PARK en Adviescommissie Ruimtelijke Ordening

De provincie heeft naast de PARK ook een Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). De PARK en de ARO hebben verschillende taken. De PARK adviseert de provincie over de kwaliteit in grote ruimtelijke vraagstukken in de regio. De ARO adviseert de provincie over de ruimtelijke kwaliteit van concrete plannen in het landelijk gebied.