Positief toetsingsadvies over MER Duinpolderweg

(28 februari 2018)

De Commissie m.e.r., een onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten, heeft dinsdag 27 februari 2018 het toetsingsadvies van de MER Duinpolderweg uitgebracht en gepubliceerd op haar website.

De Commissie oordeelt dat het MER in deze fase voldoende informatie bevat om een bestuurlijk voorkeursalternatief (VKA) te kunnen kiezen of samen te kunnen stellen uit de onderzochte alternatieven.

Samenvattend komt het oordeel van de Commissie erop neer, dat er geen aanvulling van de MER noodzakelijk is bij de keuze voor het definitieve  voorkeursalternatief. Voor die vervolgstudie geeft de commissie een aantal aanbevelingen.

Samenvatting van de aanbevelingen

Op basis van het MER signaleert de Commissie een aantal belangrijke aandachtspunten voor de verdere uitwerking. In dit advies doet zij aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het VKA. Deze aanbevelingen hebben betrekking op

  • de beoordeling van de doorstroming en de bereikbaarheid,
  • het inzichtelijk maken van de effecten op de leefomgeving op lokaal niveau en
  • op maatregelen die mogelijk nodig zijn om de effecten op de natuur en het veen in de polders te beperken.

Deze aanbevelingen worden meegenomen bij de inrichting van de volgende studiefase, de Project-m.e.r. fase.

Duinpolderweg

Medio 2018 nemen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland een besluit over een definitief VKA. Daarna wordt het GS-besluit voorgelegd aan Provinciale Staten. Na het PS-besluit gaat er een nieuwe fase in. Het voorkeursalternatief wordt dan uitgewerkt in een BesluitMER  en een interprovinciaal inpassingsplan (IPIP). In die fase wordt het tracé verder uitgewerkt en verfijnd.