Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie

14 februari 2018

Maar liefst 350 raadsleden, Statenleden, bestuurders, ambtenaren en afgevaardigden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties uit Noord-Holland bouwden 8 februari samen aan de Omgevingsvisie NH2050.

Werkcongres

Tijdens een inspirerend en interactief werkcongres in de Philharmonie in Haarlem gaven zij invulling aan de ambities en doelen die eind 2017 door Provinciale Staten zijn vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050.

De conclusie van het werkcongres was duidelijk. Om de ambitie ‘balans tussen economische groei en leefbaarheid’ waar te maken, moet gezamenlijk worden gekeken naar de opgaven.

Of het nu gaat om de overgang naar duurzame energie, wonen, mobiliteit, werken of leefbaarheid. Iedereen heeft hierin zijn rol. Op de vraag welke woorden zeker terug moeten komen in de omgevingsvisie, scoorden ‘economische transitie’ en ‘duurzaamheid’ het hoogst.

Werksessies

In een paneldiscussie en een tiental werksessies zijn de belangrijke opgaven besproken en is gekeken naar mogelijke oplossingen.

De grote energievraag in de Metropoolregio Amsterdam biedt bijvoorbeeld economische kansen voor het noordelijke deel van Noord-Holland. En om de problemen rondom mobiliteit op te lossen moet er een volledige omslag komen in het denken over vervoer.

Lokaal wat kan, regionaal wat moet

Gemeenten, waterschappen en andere overheden zijn prima in staat om hun eigen verantwoordelijkheden te pakken. Het wordt pas spannend als het over bestuurlijke grenzen heen gaat. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg of bij grootschalige woningbouw. Uitgangspunt is lokaal oppakken wat kan, regionaal afspraken maken waar nodig.

Bouwsteen

De bijdragen van de deelnemers wordt erg gewaardeerd en is een nieuwe bouwsteen voor het ontwerp omgevingsvisie die juni 2018 ter inzage gaat.

Naar verwachting stellen Provinciale Staten eind 2018 de Omgevingsvisie NH2050 vast.

Lees het digitaal magazine voor een impressie van het werkcongres.