Werkzaamheden Prins Hendrikzanddijk gestart

(25 juli 2018)

De werkzaamheden aan de 3 kilometerslange zandige versterking van de Prins Hendrikzanddijk zijn gestart. Gedeputeerde Cees Loggen goot samen met andere bestuurders zand in een grote zandloper.

Dit was het sein voor sleephopperzuiger Bartolomeu Dias om het eerste zand op te spuiten.

Opspuiten Prins Hendrikzandkade

Uitbreiding met nieuw gebied ter grootte van 400 voetbalvelden

Het project slaat 2 vliegen in een klap: een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen én het verbeteren van de natuurwaarden in de Waddenzee. Zodat de 14.000 bewoners en 1.000.000 jaarlijkse bezoekers van Texel ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren op het eiland.

Een mogelijkheid die is ontstaan door de unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Texel en het Waddenfonds waarbij alle partijen een financiële bijdrage leveren. 

De reis van 5 miljoen m3 zand

Het zand  wordt gewonnen in de Noordzee en met een schip naar het projectgebied gebracht. Daar wordt het via een leiding op het strand gespoten en in model gebracht met bulldozers. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind 2019 afgerond. 

Het nieuwe gebied wordt aangelegd in de Waddenzee in Natura 2000-gebied. Veiligheid en versterken van natuurwaarden gaan hand in hand. Er komt een gevarieerd gebied met duinen, een strand, een lagune met droogvallende platen, slikken, schorren, een luwe waterzone en hoogwatervluchtplaatsen. Het wordt geschikt als leefgebied voor een groot aantal diersoorten van het Waddengebied, zoals grijze en gewone zeehond en vogels  zoals eider, kluut, bontbekplevier, strandplevier, scholekster, bergeend en kanoet.

Om van het bijzondere gebied te genieten komt er een nieuw fietspad, wandelpad en uitzichtpunt. Tijdens de realisatie kunnen inwoners en toeristen de werkzaamheden meemaken in en bij het beleefcentrum, bovenaan de dijk bij gemaal Prins Hendrik.