Provincies investeren fors in economie en ecologie Waddengebied

(19 juni 2018)

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de gezamenlijke ambitie van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Hiertoe hebben de drie waddenprovincies hun krachten gebundeld. Via het gezamenlijke Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) komt uit het Waddenfonds tot 2026 ten minste € 150 miljoen beschikbaar.

Uitsnede 570

Centraal staat het faciliteren van projecten en programma’s gericht op het versterken van het Waddengebied als geheel: eilanden, zee en kust. Initiatieven kunnen zich zowel richten op het verbeteren van de ecologische potentie als op het verduurzamen van de economie. Of beide! Hierbij zijn er 6 grote opgaven: 1) Waddenzee, 2) Havenontwikkeling en natuurverbetering, 3) Versterken Werelderfgoed, 4) Vitale kust en Afsluitdijk, 5) Eems-Dollardgebied in balans, en 6)Eilanden op eigen kracht. Iedere opgave speelt gericht in op het oplossen van specifieke problemen of het benutten van kansen. Denk aan het verminderen van belangrijke externe bedreigingen en het creëren van nieuwe economische ontwikkelingsruimte.

Kansrijke initiatieven

De Waddenprovincies voeren de regie en begeleiden waar nodig de projectontwikkeling. Elke majeure opgave wordt ondersteund door een opgaveteam met vertegenwoordigers vanuit de Waddenprovincies. Inmiddels hebbend teams met tal van initiatiefnemers overlegd over kansrijke projecten en programma’s. Dit bleek niet vruchteloos. Voor alle zes de majeure opgaven zijn al tientallen projecten en programma’s in beeld gebracht. Jaarlijks wordt bepaald welke initiatieven aan de programmeringslijst worden toegevoegd en welke afvloeien, bijvoorbeeld door gebrek aan voortgang.

Investeringsmix

Een bijdrage uit het Waddenfonds voor een project of programma vergt altijd cofinanciering. Andere financieringsmogelijkheden liggen bij gemeenten, provincies, Rijk, Europa en private partners. Dit geheel vormt de investeringsmix voor de majeure opgaven. Om het Waddenfondsgeld tot 2026 optimaal te benutten, willen de provincies zoveel mogelijk cofinanciering realiseren. In 2021 wordt de voortgang geëvalueerd. Dan wordt ook besloten of de financiële bijdragen vanuit het Waddenfonds met een bedrag van € 20-40 miljoen voor de majeure opgaven wordt verhoogd.

Kleinere projecten

Naast de middelen die beschikbaar zijn voor de zes majeure opgaven, zijn er aparte subsidieregelingen om kleinere projecten via thematische openstellingen te bevorderen. Hiervoor stelt het Waddenfonds tot 2026 circa 90 miljoen euro beschikbaar.

Website

Een website informeert over de ins & outs van het Investeringskader Waddengebied: www.ikwaddengebied.nl.

Uitgelicht