Besluiten Provinciale Staten 26 maart 2018

(28 maart 2018)

Provinciale Staten (PS) hebben voor dit jaar 69 miljoen extra uitgetrokken voor nieuw beleid op het gebied van waterrecreatie, infrastructuur, tegengaan bodemdaling veenweidegebieden, ecologische oevers, fietsinfrastructuur en regionale economie.

Daarnaast is afscheid genomen van GroenLinks Statenlid Servaz van Berkum en is Zita Pels geïnstalleerd als nieuw Statenlid.

Wisseling van de wacht

Aan het begin van de vergadering nam de voorzitter van Provinciale Staten, Johan Remkes, afscheid van Servaz van Berkum, Statenlid van GroenLinks. Van Berkum heeft een nieuwe baan als programmamaker mobiliteit en technologie bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en kan dit, zo gaf hij aan in zijn afscheidsbrief, niet combineren met het lidmaatschap van de Staten.
Johan Remkes: “Wij kennen u als een bevlogen en betrokken Statenlid. U stond voor uw zaak. U zocht altijd de discussie in de commissie Mobiliteit en Financiën waar u lid van was. En u wist ook de discussie in de vergaderingen van PS te verlevendigen.”
Zita Pels vervangt Servaz van Berkum en werd geïnstalleerd en beëdigd als Statenlid van GroenLinks. Zij was tot voor kort duo-commissielid. Haar plaats wordt weer ingenomen door Jesper Gringhuis.

Installatie Statenlid Zita Pels op 26 maart 2018 in Haarlem

Nieuwe investeringen

PS hebben besloten om uit de financiële reserves 69 miljoen euro uit te trekken voor nieuwe beleidsinitiatieven. Dit besluit komt voort uit motie 110 waarin PS constateren dat de uitvoering van het coalitieakkoord Ruimte voor Groei goed op weg is, maar dat de ambities verder reiken en er behoefte is om aanvullende initiatieven te nemen op de terreinen van waterrecreatie, infrastructuur, terugdraaien bodemdaling veenweidegebieden, ecologische oevers, handhaving in natuur- en stiltegebieden, fietsinfrastructuur, versterken van de regionale (duurzame) economie door aanleg van snel internet en CO2-leidingen. De meeste oppositiepartijen stemden met name tegen investeringen in de Duinpolderweg. Eigen voorstellen over onder andere weidevogels, groene schoolpleinen, grootschalige eiwittransitie en openbaar vervoer haalden geen meerderheid.

Onderzoeksrapport Rekenkamers over Waddenfonds 

Door de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers is een onderzoek uitgevoerd naar het gedecentraliseerde Waddenfonds. Gekeken is in hoeverre verbetervoorstellen voor het Waddenfonds zijn doorgevoerd in 2012 en wat dit heeft betekend voor de beslissing over en de uitvoering en monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS. De conclusie van de Rekenkamers is dat het Waddenfonds in 2012 een moeizame start kende maar zich ondertussen heeft ontwikkeld tot een meer professionele organisatie met een herkenbare verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Rekenkamers bevelen het Waddenfonds aan om te zorgen voor onafhankelijke besluitvorming over de Waddenfondsmiddelen door bijvoorbeeld de externe Kwaliteitscommissie een bindend advies te laten uitbrengen over ingediende subsidieaanvragen of door de huidige bestuurlijke constructie te heroverwegen. En om zo spoedig mogelijk te zorgen voor een monitoring- en evaluatiesysteem dat inzicht geeft in de mate waarin gesubsidieerde projecten bijdragen aan de Waddenfondsdoelen. Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft al aangegeven dat ze alle aanbevelingen overneemt. PS hebben de aanbevelingen unaniem aanvaard.

Toekomstperspectief Kust 2040 en Strandzonering 2025

Begin 2017 is het landelijke Kustpact getekend. In Noord-Holland heeft de provincie hier uitwerking en invulling aan gegeven door met 27 bij de Noord-Hollandse kust betrokken partijen, zoals Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, gemeenten en waterbedrijven, afspraken te maken over de toekomst van de kust. Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. Waar krijgt de natuur voorrang? En waar mag bijvoorbeeld nog gebouwd worden? In deze fase richten het Toekomstperspectief en de Strandzonering 2025 zich op het strand. De andere onderdelen, zoals de binnenduinrand, komen daarna aan bod. PS hebben het kustplan vastgesteld. De oppositiepartijen dienden een flink aantal amendementen in die met name meer rust (geen nieuwbouw in de duinen, of beachhouses in Petten) verkiezen boven reuring onder andere op het strand van Petten en Zandvoort. Deze amendementen haalden geen meerderheid. PS stemden met uitzondering van de SP voor het Kustpact.  

Enkele benoemingen

Rosan Kocken, Statenlid van GroenLinks, vervangt Servaz van Berkum als voorzitter van de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur. Zita Pels wordt nieuw lid van de commissie Coördinatie Overleg Europa (COE).

Aangenomen moties Vreemd aan de Orde

PS hebben de motie Vreemd aan de orde van de dag over Partnerschap Statiegeldalliantie van PvdA, GroenLinks, CDA, D66, Christen-Unie-SGP en SP aangenomen. De motie roept de provincie Noord-Holland op zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en het kabinet op te roepen nu echt werk te maken van statiegeld op flesjes en blikjes. Tegengestemd hebben PVV en 50PLUS. 

De aangenomen en verworpen moties en amendementen zijn terug te vinden bij de agenda en vergaderstukken van de Statenvergadering van 26 maart 2018.

 

Uitgelicht