Einde geschil tussen provincie en recreatieschap Geestmerambacht

(07 maart 2018)

Er is een eind gekomen aan een langlopend geschil tussen de provincie Noord-Holland en het recreatieschap Geestmerambacht. Ze zijn het eens geworden over de hoogte van de uittreedsom van € 4,55 miljoen en het overdragen van gronden. GS hebben op 13 februari jl. ingestemd met de vaststellingsovereenkomst waarin dit is opgenomen.

Na vele gesprekken in de afgelopen jaren, tussen de provincie en het recreatieschap, is het eindelijk gelukt om tot een bestuurlijke overeenkomst te komen. In de overeenkomst is opgenomen dat het uittreedbedrag € 4.550.000,- bedraagt, waarvoor het recreatieschap alle gronden en bouwblokken, in totaal 116,55 ha, in eigendom en beheer van de provincie overneemt. Hiervan wordt 96,12 ha in eigendom overgedragen voor € 1,- en 20,43 ha tegen marktwaarde.

In december 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met uittreding uit Recreatieschap Geestmerambacht. Deze uittreding werd per januari 2017 een feit. Begin 2014 zijn de onderhandelingen gestart over de de hoogte van de uittreedsom. Dit heeft geleid tot verschillende voorstellen van beide kanten over de hoogte van de uittreedsom. Door instemming van de vaststellingsovereenkomst is het langlopend geschil beeindigd.

Einde geschil tussen provincie en recreatieschap Geestmerambacht
Foto: Ellen de Vries