Onder de loep: illegale bewoning, brandveiligheid en roestvaststaal

(22 maart 2018)

De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend vindt er dit jaar onderzoek plaats naar illegale bewoning op recreatieterreinen, brandveiligheid in zorginstellingen en roestvaststaal in zwembaden. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2018 staat hoe dit toezicht verloopt.

De provincie houdt actief toezicht op 4 onderwerpen: financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht inclusief ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente.

Illegale bewoning, brandveiligheid en roestvaststaal

Naast de 4 onderwerpen waar de provincie jaarlijks over rapporteert zijn er aanvullend thema’s geselecteerd waar dit jaar onderzoek naar wordt gedaan. Doel is om de huidige situatie en de manier van handhaving in kaart te brengen. Op basis van de conclusies wordt vervolgens bepaald of er acties nodig zijn zodat de gemeente de uitvoering van haar taken op deze terreinen beter oppakt.

Thema 1: Illegale bewoning recreatieterreinen

Optreden van gemeenten tegen onrechtmatige permanente bewoning op recreatieterreinen blijkt in de praktijk vaak moeizaam te verlopen, of te weinig aandacht te krijgen. Permanente illegale bewoning op recreatieterreinen heeft vaak een negatieve maatschappelijk impact. Omdat aan recreatiewoningen minder strenge eisen worden gesteld als het gaat om bijvoorbeeld ventilatie, brandveiligheid en constructieveiligheid dan aan reguliere woningen, kan dit veiligheids- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarnaast kan langdurige en grootschalige permanente bewoning van goedkope recreatiewoningen, zonder goed beheer van de openbare ruimte, leiden tot leefbaarheidsvraagstukken. In 2018 wil de provincie in kaart brengen hoe gemeenten het toezicht en de handhaving op het gebied van de illegale bewoning op recreatieterreinen vormgeven. Hierbij zijn vragen aan de orde als ‘heeft de gemeente de risico’s in beeld?’ en ‘heeft de gemeente zicht op andere betrokken (overheids-)partijen en werkt ze hiermee samen?

Thema 2: Brandveiligheid zorginstellingen

De provincie gaat de brandveiligheid in zorginstellingen onder de loep nemen. Uit onderzoeken van onder andere de Inspectie Leefbaarheid en Transport en het ministerie van BZK is gebleken dat het toezicht en de handhaving door gemeenten te wensen overlaat. Naast onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving op dit gebied, vindt een praktijktoets plaats, gericht op de door de gemeente vastgestelde eigen nalevingsstrategie, het uitvoeringsprogramma en de toezichtprotocollen. 

Thema 3: Roestvaststaal in zwembaden

Eigenaren van zwembaden moesten vóór 1 januari 2017 aan de gemeente aantonen, dat er geen gevaarlijk roestvaststaal meer in hun zwembad aanwezig was. Bepaalde soorten roestvaststaal kunnen namelijk door chloordamp in het zwembad worden aangetast en breken, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor bezoekers. Gebleken is dat de helft van de gemeenten nu aan de wet voldoet en dat een groot deel dus geen goed toezicht houdt op dit terrein. De provincie wil dat alle gemeenten in Noord-Holland adequaat toezicht houden op de naleving van de onderzoekplicht bij zwembaden en daar waar nodig handhavend optreden. Bij gemeenten, die geen opvolging geven aan het ontbreken van het vereiste onderzoek of aan geconstateerde tekortkomingen, wordt ingegrepen.

Beoordelingen op de website

De provincie publiceert de beoordelingen van alle gemeenten in Noord-Holland jaarlijks op de website. De rapportage over 2017 wordt dit voorjaar gepubliceerd.

Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit filmpje op YouTube geeft hier uitleg over. 

Still uit filmpje Interbestuurlijk toezicht