Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd

04 mei 2018

Het ontwerp-projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken en de daarvoor benodigde (ontwerp)vergunningen lagen van 14 december tot en met 24 januari ter inzage.

Bewoners, belangenorganisaties en andere betrokkenen dienden ruim 140 zienswijzen in. De provincie wil, samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken, alle reacties zorgvuldig bekijken en beantwoorden, en neemt de tijd die daarvoor nodig is. Datzelfde geldt voor het verwerken van het advies van de Commissie voor de m.e.r. De bestuurlijke besluitvorming over het projectplan en de vergunningen is voorzien voor komend najaar.

Heeft u een zienswijze ingediend?

Medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken spreken de komende tijd met indieners van zienswijzen. Ze kijken samen of en hoe plannen aangepast kunnen worden en wat dat precies betekent. Alle (geanonimiseerde) zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord, waarin precies staat wat ermee is gedaan: of het bijvoorbeeld tot een wijziging van de plannen heeft geleid of waarom dat niet het geval is. Zodra de Nota van Antwoord gereed is voor besluitvorming, ontvangen alle indieners hierover bericht. In dit bericht staat ook waar zij de reactie op hun zienswijze in de Nota terug kunnen vinden. Deze Nota wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Procedure

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verwerkt de aanpassingen aan het dijkversterkingsplan in het Projectplan. Daarin neemt het hoogheemraadschap ook diverse wijzigingen op die voortvloeien uit het uitvoeringsgereed maken van het ontwerp of bijvoorbeeld uit gewijzigde regelgeving. De provincie past daarna voor zover nodig de vergunningen aan.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de Nota van Antwoord met het Projectplan Waterwet vast en legt die vervolgens ter goedkeuring voor aan de provincie. Daarnaast stellen de bevoegde gezagen de definitieve vergunningen vast. De provincie maakt vervolgens alle besluiten tegelijkertijd bekend en legt deze 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode is beroep bij de Raad van State mogelijk. De provincie maakt de exacte data later via de website van de provincie en het hoogheemraadschap bekend. Ook komen de exacte data in de digitale nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken te staan.