Inwoners omarmen ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’

(17 mei 2018)

Maar liefst 95% van de Noord-Hollanders is positief over de ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Ook de deelambities die de provincie heeft benoemd om deze balans te realiseren, vinden de inwoners van Noord-Holland aansprekend. Hierbij scoort de deelambitie het ‘Versterken van het Noord-Hollands landschap’ het hoogst. Deze resultaten ondersteunen de koers die provincie Noord-Holland heeft gekozen voor de Omgevingsvisie NH2050.

Publieksonderzoek

In het publieksonderzoek ‘Ambities voor Noord-Holland’ (download, pdf 4,31 MB) is aan 1.447 inwoners van Noord-Holland stellingen voorgelegd over de manier waarop de ambities uit de omgevingsvisie bereikt kunnen worden. Noord-Hollanders zijn het meest eens met de stellingen ‘Energieopwekking moet met respect voor landschap worden opgewekt’, ‘Voedsel moet zo gezond mogelijk worden verbouwd’, ‘Kustgebieden moeten goed bereikbaar zijn met de fiets’ en ‘De stad moet gezond zijn’.

Worden de stellingen ten opzichte van elkaar gerangschikt, dan zie je een aantal verschuivingen optreden. Energie moet dan liever ‘groen’ dan met ‘respect voor landschap’ worden opgewekt, ‘kustgebieden moeten zo ongerept mogelijk’ zijn en ‘ruimte voor groen’ en ‘voldoende betaalbare woningen’ in de steden worden dan het belangrijkst gezien.

Inwoners omarmen ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof is blij dat uit het publieksonderzoek naar voren komt dat de inwoners van Noord-Holland de belangrijkste punten uit de Omgevingsvisie NH2050 onderschrijven. "Natuurlijk kunnen we niet voorspellen hoe de wereld en Noord-Holland er in het jaar 2050 uitziet. Wel willen we kansen benutten die zich bij veranderingen voordoen."

Geldhof: "Denk aan economische kansen van energietransitie, vanwege de gunstige ligging van Noord-Holland. Kansen voor mooie aanvullende woonmilieus en aansprekende landschappen, om de mensen die hier wonen, werken en op bezoek komen in een prettig leefbare provincie te verwelkomen. Kansen ook om nieuwe mobiliteitsconcepten uit te proberen in een gebied met bereikbaarheidsopgaven. Mogelijkheden voor circulaire economie door slimmer om te gaan met de al aanwezige grondstoffen. En uitdagingen om in een drukker wordende provincie oplossingen te bedenken waardoor het hier leefbaar blijft."

Stellingen over ambities Omgevingsvisie NH2050


In het onderzoek zijn verschillende stellingen voorgelegd over de manier waarop de ambities uit de omgevingsvisie bereikt kunnen worden. Noord-Hollanders zijn het het meest eens met de stellingen ‘Energieopwekking moet met respect voor landschap worden opgewekt’, ‘Voedsel moet zo gezond mogelijk worden verbouwd’, ‘Kustgebieden moeten goed bereikbaar zijn met de fiets’ en ‘De stad moet gezond zijn’. Worden de stellingen ten opzichte van elkaar gerangschikt, dan zie je een aantal verschuivingen optreden. Energie moet dan liever ‘groen’ dan met ‘respect voor landschap’ worden opgewekt, ‘kustgebieden moeten zo ongerept mogelijk’ zijn en ‘ruimte voor groen’ en ‘voldoende betaalbare woningen’ in de steden worden dan als het belangrijkst gezien.

5 hoofdrichtingen

De stellingen komen voort uit de 5 hoofdrichtingen – of bewegingen - die Gedeputeerde Staten (GS) hebben benoemd in de Concept Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 voor de ontwikkeling van de leefomgeving in de toekomst. De resultaten sterken GS in de keuze voor deze 5 bewegingen.

  • De eerste beweging heet Schiereiland Noord-Holland. Hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, ten midden van water, leidend.
  • De tweede beweging is Metropool in ontwikkeling. Hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds meer als één stad functioneert.
  • De derde beweging, Sterke kernen, sterke regio’s, gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden.
  • De vierde beweging, Nieuwe energie, benut de economische kansen van de energietransitie.
  • In de vijfde beweging, Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, staan het ontwikkelen van natuurwaarden en een economisch duurzame agrarische sector centraal.

1.447 respondenten

De provincie heeft voor het representatieve onderzoek 1.447 Noord-Hollanders ondervraagd, verdeeld over 9 regio’s die elk hun eigen karakter hebben: Gooi en Vechtstreek, Kop van Noord-Holland, Alkmaar, IJmond, West-Friesland, Zuid- Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam. Behalve de uitkomsten van dit onderzoek heeft ook de eerder opgehaalde input van inwoners, gemeenten, waterschappen, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties bijgedragen aan de ontwerp Omgevingsvisie NH2050.

18 juni ter inzage

Op 22 mei en 23 mei spreken Provinciale Staten (PS) in Haarlem en in Hoorn met gemeenteraadsleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen over de Concept Ontwerp Omgevingsvisie NH2050. Naar verwachting wordt de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 18 juni ter inzage gelegd en stellen PS in oktober/november de Omgevingsvisie NH2050 vast.