Besluiten Provinciale Staten van 12 november 2018

(13 november 2018)

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stelden maandag de begroting 2019 vast. Ook stelden PS het Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur en het Provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vast.

Provinciehuis van Noord-Holland

Een motie over het verduurzamen van wegaanleg en -onderhoud werd unaniem aanvaard. Gedeputeerde Staten (GS) hebben PS toegezegd geen nieuwe besluiten te nemen over vergunningen onder de PAS (stikstof) totdat gedeputeerde Tekin overleg heeft gehad met de minister. Diverse Statenleden en gedeputeerden vroegen op ludieke wijze aandacht voor het aanstaande afscheid van de heer Remkes als commissaris van de Koning. Een 'motie van treurnis' over zijn vertrek werd unaniem aangenomen.

Bespreken Omgevingsvisie verder op 19 november

Op de Omgevingsvisie NH2050 werd een groot aantal amendementen ingediend. Stemming hierover en verdere bespreking van de Omgevingsvisie vindt plaats op maandag 19 november.

Algemene beschouwingen

Tijdens de bespreking van de begroting 2019 debatteerden Provinciale Staten over uiteenlopende onderwerpen, van woningbouw, ecologische bermen en damherten, tot formule 1-racen op circuit Zandvoort en wind-, zonne- en kernenergie. Een motie over geen nieuwe kerncentrales in Noord-Holland werd aanvaard. Ook werd een motie aangenomen om € 2 miljoen die vrijvalt op de begroting cultuur te gebruiken voor een nieuwe uitvoeringsregeling voor culturele projecten. Verder namen PS een motie aan om het college te verzoeken zich in te spannen voor een combinatie van wind op zee en een waterstoffabriek in IJmuiden. Een motie om GS te verzoeken zich uit te spreken tegen Formule 1-racen in Zandvoort of te eisen de luchtvervuiling en CO2-uitstoot te compenseren werd verworpen. Ook een motie om samen met gemeenten oplossingen te vinden voor de problemen in de jeugdzorg en een motie om veendaling niet tegen te gaan met bodemdrainage haalden geen meerderheid. Verder werden de motie voor een haalbaarheidsonderzoek naar uranium- en thoriumkernenergie voor Noord-Holland en een motie om als provincie niet de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te gaan uitvoeren, als gemeenten die niet halen, verworpen.

Vastgesteld

PS stelden de zienswijze op de concept-programmabegrotingen 2019 IPO en BIJ12 vast. PS stelden daarnaast vast: de Vijfde Nota Grondbeleid, de datastrategie van de provincie Noord-Holland, de laatste begrotingswijziging 2018, de nota reserves 2018, de wijziging verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften NH 2014, de wijziging waterverordeningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, de wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap Rijnland, de wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en de wijziging Provinciale Milieuverordening 2018.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 12 november. Geïnteresseerden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer informatie

Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn te vinden via het portaal Open Stateninformatie.

Uitgelicht