Ter inzage: Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel

(21 november 2018)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen op 22 november 2018 een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk ter inzage.

Tijdens een periode van 6 weken kunnen zienswijzen over het plan worden ingebracht.

Provinciaal inpassingsplan

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP ‘Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel’ is opgesteld om de bouw van de brug volgens het uiteindelijke ontwerp mogelijk te maken. Dit is een aanvulling op het PIP brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden.

Impressie Brug Ouderkerk
Afbeelding: Ontwerp brug met aan beide kanten de 2 technische ruimten op de voorgrond (bron: studioSK)

Deze aanvulling is nodig om de zogenaamde technische ruimten van de brug te kunnen bouwen. Deze ruimten passen namelijk niet binnen de plangrenzen van het vastgestelde inpassingsplan.

De technische ruimtes bevinden zich aan de noord- en zuidzijde van de brug. In deze besloten ruimtes staat de machinerie die ervoor zorgt dat de brug kan openen en sluiten. De technische ruimtes van de brug worden gerealiseerd in de gemeente Ouder-Amstel.

Waar en wanneer het ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel inzien?

Het ontwerp PIP ligt vanaf 22 november 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. De zienswijzeperiode sluit op 7 januari 2019.

Het ontwerp-inpassingsplan, de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • Op het digitaal loket onder Terinzageleggingen  
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Bij het Noord-Hollands Archief van de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 4440 of info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel
  • In gemeentehuis Ouder-Amstel (in papieren vorm), Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel
  • Bij balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen (in papieren vorm), Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de centrale balie. 

Bekijk de websites voor actuele openingstijden van het gemeentehuis van Ouder-Amstel en het gemeentehuis van Amstelveen.

Hoe reageren?

Een ieder kan gedurende de termijn van de tervisielegging, zienswijzen indienen over het ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel.

Zienswijzen worden ingediend bij: Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van de heer D. Winters, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van Zienswijzen PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel.

Vermeld in de zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur ook telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u mondeling uw zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer 0800 – 0200 600 of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Wat gebeurt er daarna?

De provincie betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het PIP. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van het ontwerp. Provinciale Staten nemen daarna een besluit over vaststelling van het PIP.

Na vaststelling van het PIP wordt het besluit, evenals de bijbehorende stukken, voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Dit besluit wordt via dezelfde media bekend gemaakt als het besluit over het ontwerp PIP.

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De CHW is te raadplegen op wetten.overheid.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel op de projectsite Vervanging brug Ouderkerk.