Minister Ollongren ontvangt 12 september profielschets nieuwe cvdK

(05 september 2018)

Op 12 september stellen Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland vast. Daarna bieden zij de profielschets aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Vervolgens stelt de minister de vacature open.

Voorzittershamer commissaris van de Koning

De profielschets is een overzicht van eigenschappen en ervaringen die de basis vormen voor de vacature. De huidige commissaris van de Koning (cvdK), Johan Remkes, legt zijn functie begin 2019 neer.

Profielschets nieuwe commissaris van de Koning Noord-Holland

De fractievoorzitters van Provinciale Staten (PS) hebben samen een profiel opgesteld voor de nieuwe cvdK. Tijdens de PS-vergadering van 12 september vertellen zij wat zij belangrijk vinden in dit profiel. Daarna stellen PS het profiel vast. Totdat PS dat doen is het een concept. Dit concept van de profielschets is te vinden in het document ‘Wie wordt de commissaris van & voor Noord-Holland?’ (2,3 MB). Daarin staat ook wat de taakomschrijving van een commissaris is, welke uitdagingen op stapel staan en wat Noord-Hollanders van hun nieuwe commissaris verwachten.

Vacature open vanaf 13 september

Vanaf 13 september kunnen kandidaten bij de minister solliciteren. Minister Ollongren zal een aantal kandidaten selecteren en die voorleggen aan PS. PS zullen daarvan twee kandidaten - een eerste en een tweede voorkeur - bij de minister aanbevelen. Eind november is naar verwachting bekend wie de volgende commissaris van de Koning van Noord-Holland wordt. De planning is dat de nieuwe cvdK begin 2019 wordt geïnstalleerd.

Noord-Hollanders zijn geraadpleegd over de profielschets

Om zorgvuldig een profiel op te kunnen stellen hebben Provinciale Staten ook de Noord-Hollanders geraadpleegd. Die konden een maand lang aangeven wat zij belangrijk vinden in hun nieuwe toekomstige commissaris van de Koning. Uit de raadpleging kwam naar voren dat zij open, eerlijk en integer de belangrijkste eigenschappen vinden voor de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland.

De zeventiende

De provincie Noord-Holland zoekt een 17e commissaris van de Koning. Sinds 1814 gingen 15 personen Johan Remkes voor in deze functie. De commissaris van de Koning wordt voor een periode van 6 jaar benoemd. Deze periode kan steeds met 6 jaar worden verlengd. Tot het moment dat een commissaris 70 jaar oud wordt.

Uitgelicht

Provinciale Staten

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken.

Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, maar ook mondelinge en schriftelijke vragen (Statenvragen) die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.

Voorzitter

Arthur van Dijk is de voorzitter van Provinciale Staten.

Statenleden

Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben zij ook een ‘gewone’ baan.

De leden van Provinciale Staten op alfabetische volgorde (2019-2023)

Zetels per politieke partij

Duo-commissieleden

Elke politieke partij in Provinciale Staten kan 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak en een beperkte bevoegdheid. Een duo-commissielid mag deelnemen aan bepaalde vergaderingen van de Statencommissie, maar niet aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium. Het presidium vergadert 1 keer per maand voorafgaand aan een Provinciale Statenvergadering. Het presidium bepaalt de agenda en werkwijze van Provinciale Staten.

Meer informatie: Jelte Loggen, Staten- en commissieadviseur van het presidium, loggenj@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3527.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten door Statenvergaderingen, vergaderingen van het presidium en de Statencommissies voor te bereiden en te begeleiden. Zij verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt belangstellenden en insprekers. De griffie staat onder leiding van de Statengriffier, die wordt benoemd door Provinciale Staten.

Meer informatie: Katja Bolt, Statengriffier, statengriffie@noord-holland.nl telefoon: (023) 514 4755.

Voor persvragen: Britta Burger, ademab@noord-holland.nl, telefoon: 06 4813 7779.