Participatieproces voor voltooien van Groene Schakel van start

(25 april 2019)

Ruim 120 bezoekers, kritisch opbouwende vragen en positieve reacties op de aanpak vormen de opbrengst van de eerste informatiebijeenkomst, op maandag 8 april jl., in de Lorentzschool in Hilversum.

Bezoekers informatiebijeenkomst Groene Schakel op 8 april 2019 in Hilversum

Komend jaar wordt er - zoveel mogelijk in overleg met bewoners en gebruikers - gewerkt aan een ontwerp voor het herinrichten van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Aanleiding vormen de veranderingen die beide gebieden ondergaan door de komst van de HOV-busbaan en de aanleg van faunapassages.

Bezoekers kregen uitgebreid de kans zich zowel plenair als individueel te informeren over de veranderingen in de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De avond ging van start met het interviewen van een aantal sleutelfiguren binnen het project, waaronder de project- en omgevingsmanager. Ook het publiek kreeg gelegenheid om vragen te stellen. Dat wilde graag meer weten over het participatieproces, het verschil tussen faunatunnel en natuurbrug en over het foerageergebied van dassen in Monnikenberg.

Thematafels

Vervolgens kon het publiek bij twee informatietafels terecht voor vragen en suggesties over recreatieve voorzieningen en over het versterken van natuurwaarden. De meeste vragen gingen over het waarom en de grootte van het rustgebied, de hoeveelheid ruimte die overblijft voor recreatie en suggesties over de inrichting wat betreft routes, padenstructuur en voorzieningen. Aparte tafels waren er voor vragen over participatiemogelijkheden tijdens het ontwerpproces en over het raakvlak met het project HOV in ’t Gooi.

Waardenkaart

Met het oog op het toekomstige ontwerpproces werd bezoekers nadrukkelijk gevraagd naar hun favoriete plek én hun favoriete bezigheid in de beide natuurgebieden. De paden langs de vijvers en de houten bruggetjes blijken erg populair. Ook de ‘bergen van Dudok’ zijn gewild, vanwege hun ‘on-Hollandse’ karakter. Het gebied rondom het Laarder Wasmeer is eveneens een duidelijke ‘hot spot’ in de beleving van publiek. Bij recreanten zijn wandelen en hardlopen meest populair. In de winter is sleeën favoriet.