Versterking dijk rond Marken stap dichterbij

(25 april 2019)

De Zuidkade en Westkade van de dijk rond Marken worden versterkt, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. De ontwerpplannen voor die dijkversterking liggen van 25 april tot en met 5 juni aanstaande ter inzage. Inwoners kunnen in die periode reageren.

Versterking dijk rond Marken stap dichterbij

Het ontwerpprojectplan beschrijft op welke punten de dijk rond Marken niet voldoet aan de wettelijke normen en op welke wijze Rijkswaterstaat de Zuid- en Westkade versterkt. Ook wordt beschreven hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en hersteld. De dijk wordt buitenwaarts versterkt, waardoor het eiland voor het eerst sinds eeuwen weer groeit. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de dijk zowel aan de Zuid- als aan de Westkade weer voor 50 jaar robuust en veilig.

Inzage en informatieavond

De provincie Noord-Holland coördineert de procedure rond de dijkversterking van Marken. Het ontwerpprojectplan en de bijbehorende stukken (milieueffectrapport en ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming) zijn vanaf 25 april tot en met 5 juni digitaal te raadplegen op de pagina Terinzageleggingen. Daar staat ook vermeld hoe iedereen een reactie (‘zienswijze’) op de documenten kan geven. De stukken zijn ook digitaal in te zien bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem en bij de gemeente Waterland. De papieren stukken kunnen worden ingezien bij Rijkswaterstaat WNN in Haarlem en in Het Trefpunt in Marken.

Op 13 mei is er vanaf 19.00 uur een informatieavond in Het Trefpunt aan de Kerkbuurt in Marken. Op deze avond zijn inhoudelijk specialisten aanwezig om vragen te beantwoorden.

Planning

De provincie stuurt de ingediende zienswijzen door naar de verantwoordelijke overheden. Deze beantwoorden rond de zomer de zienswijzen en nemen een definitief besluit over hun onderwerpen. Het Rijk stelt naar verwachting eind 3e kwartaal 2019 het definitieve projectplan vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de provincie Noord-Holland. De definitieve plannen liggen daarna 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan eventueel in beroep gaan bij de rechter.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.