Ontwerp Nationale Omgevingsvisie ter inzage

(29 augustus 2019)

De ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER NOVI) van de Rijksoverheid liggen tot en met 30 september 2019 ter inzage. Tot die datum kunt u een zienswijze indienen. Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Ook over 30 jaar moet ons land nog steeds prettig en gezond zijn om in te wonen, werken en recreëren. Daarom is het belangrijk nu al na te denken over de keuzes die daarvoor nodig zijn. De vraagstukken zijn groot en vaak met elkaar verweven. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Ze vragen meer ruimte dan zomaar beschikbaar.

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren: digitaal, mondeling of via de post. Meer informatie vindt u onder Terinzageleggingen.