Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 januari 2019

(15 januari 2019)

Provinciale Staten stelden maandag 14 januari de Provinciale Ruimtelijke Verordening vast, onder andere met betrekking tot het natuurnetwerk Nederland. Ze besloten ook € 500.500,- ter beschikking te stellen voor een aandelenbelang in SolaRoad BV.

Vergadering Provinciale Staten op maandag 14 januari 2019 in het Provinciehuis in Haarlem

Commissaris van de Koning Van Dijk zegde Provinciale Staten (PS) toe dat hij Noord-Hollandse gemeenten zal aanspreken op de toegankelijkheid van stemlokalen voor kiezers met een lichamelijke beperking bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Daarvoor gelden nieuwe wettelijke toegankelijkheidseisen. De aanleiding was een motie van 50 Plus, GroenLinks en de SP hierover.

Grafietregens

PS spraken over maatregelen tegen de grafietregens afkomstig uit het industriegebied in Wijk aan Zee. Diverse Statenleden vroegen Gedeputeerde Staten (GS) meer actie te ondernemen. Het college van GS zegde toe PS goed te blijven informeren over de maatregelen en de onderzoeken.

Provinciale Ruimtelijke Verordening

PS stelden de Provinciale Ruimtelijke Verordening met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling (PRV) vast. Statenleden stelden vooraf veel vragen over de gevolgen voor de bescherming van de natuur van de wijziging van de PRV. Ze spraken uitgebreid over de juiste balans tussen natuurbescherming en ruimte geven aan recreatie. Daarnaast kwam de datum waarop strandpaviljoens opgebouwd mogen worden aan de orde. Om te voorkomen dat het oppervlak van het Natuurnetwerk kleiner kan worden, besloten PS de tekst van de verordening te wijzigingen. Ook namen zij een amendement aan ten behoeve van de Hoge berg op Texel en de schapenhouderij.

SolaRoad

Provinciale Staten stelden een kapitaalkrediet van € 500.500,- ter beschikking voor een aandelenbelang in SolaRoad B.V. Diverse partijen vroegen zich af in hoeverre GS verwachten dat de investering daadwerkelijk wordt terugverdiend en of deze investering zal terugvloeien in het budget voor energietransitie. Ook werden vragen gesteld over het rendement van de investering, in relatie tot andere mogelijke investeringen en een exit strategie.

Vastgesteld

PS hebben verder het geactualiseerde Ontwerp Evaluatiekader Subsidies 2018, de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst IJmond en het controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2018 vastgesteld. Ook stemden PS in met de Voordracht Deelname Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA. Daarnaast stelden zij vast het rapport “Garanties Leningen en Revolverende Fondsen” en het Besluit mandaat en machtiging Wet openbaarheid van bestuur van Provinciale Staten van Noord-Holland 2019.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 14 januari. Geïnteresseerden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van PS. Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.