Gemeenten Noord-Holland Noord gaan tijdelijke arbeidskrachten registreren

(04 januari 2019)

De gemeenten in Noord-Holland Noord gaan tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland beter registreren. Daarmee bouwt de regio Noord-Holland Noord in nauwe samenwerking met de provincie verder aan de afspraken zoals deze eerder zijn gemaakt. Zij zetten daarbij in op de versterking van het vestigings- en leefklimaat in de regio.

Gemeenten Noord-Holland Noord gaan tijdelijke arbeidskrachten registreren

Voor de economie van de Kop zijn buitenlandse werknemers onmisbaar, nu en in de toekomst. In februari 2018 spraken de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Opmeer en de provincie Noord-Holland daarom al af er samen voor te zorgen dat alle buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden. Uit onderzoek bleek toen dat er in de regio behoefte is aan zeker 6.600 huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers, terwijl er maar 3.500 bij gemeenten bekend zijn. Er is dus behoefte aan in elk geval zo’n 3.100 extra woonplaatsen, waarvan driekwart bestemd zou moeten zijn voor kort en middellang verblijf.

Uit vervolgonderzoek naar de woonbehoeften van de tijdelijke werknemers komt naar voren dat de meesten van hen meer behoefte hebben aan kwaliteit en privacy dan zij nu in veel gevallen hebben. Dat betekent maximaal 2 personen op een kwalitatief goede kamer, bij voorkeur 1. Daarnaast hebben zij behoefte aan (snel) internet en, bij grootschalige voorzieningen buiten dorpen en steden, mogelijkheden om te sporten en een winkel.

In het onderzoek gaven werkgevers aan voorstander te zijn van slimmere en makkelijkere registratie. In de gemeente Westland in Zuid-Holland is dit een effectief hulpmiddel gebleken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt dit systeem. De gemeenten in Noord-Holland Noord omarmen dit systeem. Opmeer en Hollands Kroon zijn inmiddels begonnen met de registratie volgens deze methode. De andere gemeenten starten hier begin 2019 mee.

De gemeenten hebben verder afgesproken om strenger op te treden in gevallen waar tijdelijke werknemers illegaal zijn gehuisvest. Zij maken regionale afspraken om hierbij zo effectief mogelijk te kunnen optreden en te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat omdat de ene gemeente handhaaft en de andere gemeente niet.