Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten

(30 januari 2019)

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk aan de Amstel voor aan Provinciale Staten (PS).

PS besluiten begin maart 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP. Dit PIP is een aanvulling op het PIP Brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden. 

Geen zienswijze

Het ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) lag vanaf 22 november 2018 6 weken voor iedereen ter inzage. Er zijn geen ontvankelijke zienswijzen binnen gekomen, waardoor GS het PIP ongewijzigd voorleggen aan PS. 

Verdere procedure

PS nemen naar verwachting 4 maart 2019 een besluit en stellen daarmee het inpassingsplan vast. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. Na vaststelling door PS wordt het besluit gepubliceerd. De dag na publicatie treedt het inpassingsplan in werking en wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug aangevraagd. Medio september 2019 start de daadwerkelijke vervanging van de brug. 

Aanvullend PIP

Oorspronkelijk zou de aannemer in mei 2018 starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het PIP, zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug. De provincie heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Het werk kan weer beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast. Door de vertraging in de wettelijke procedures worden de nieuwe bruggen naar verwachting medio 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel op de projectsite Vervanging brug Ouderkerk.