Positief advies van stuurgroep Verbinding A8-A9 over plan van aanpak Landschapsplan

(24 januari 2019)

De stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op vrijdag 18 januari 2019 bijeen. Er is gesproken over de samenstelling van de stuurgroep en de vervolgfase van het project.

Samenstelling stuurgroep

De vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd aan het begin van de vergadering door de leden welkom geheten. OCW is toegevoegd aan de stuurgroep vanwege de afspraak gezamenlijk een landschapsplan op te stellen.

De wethouder van de gemeente Heemskerk lichtte toe dat hij zich terugtrekt uit de stuurgroep. Hij stelde voor om zich laten vervangen door de gemeentesecretaris. Hiermee konden de overige leden niet instemmen, aangezien afgesproken is dat de stuurgroep een bestuurlijk overleg is. De leden betreuren het vertrek van Heemskerk en gaven aan dat de deur voor de Heemskerkse wethouder open blijft staan. Heemskerk heeft de vergadering hierna verlaten. De gemeente Heemskerk blijft wel aangesloten bij de ambtelijke werkgroepen van het project.

Plan van aanpak Landschapsplan

Hierna kwam het plan van aanpak voor het Landschapsplan aan de orde. Dit is opgesteld door de provincie Noord-Holland, in afstemming met de gezamenlijke partners en de ministeries van OCW en Infrastructuur en Waterstaat. De stuurgroep werd gevraagd om over het plan van aanpak een advies aan Gedeputeerde Staten (GS) uit te brengen. De leden adviseerden positief over het plan en gaven een aantal suggesties mee.

Het advies en de suggesties worden door gedeputeerde Post meegenomen naar GS en worden betrokken bij de besluitvorming over het plan van aanpak. Dit besluit wordt in februari/maart verwacht, waarna het plan van aanpak openbaar wordt.

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de 5 deelnemende gemeenten en wordt voorgezeten door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.

Uitgelicht