Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’

(12 juli 2019)

Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil en het soort landgebruik bepaalt. Dit advies geven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.

Dit advies staat haaks op de huidige aanpak waarin het waterpeil wordt aangepast aan de agrarische functie. De adviseurs overhandigden hun pleidooi (pdf, 5,35 mb) op woensdag 10 juli aan de Stuurgroep Groene Hart.

Groene Hart

Gedeputeerde Esther Rommel: "De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om het toekomstperspectief voor de Veenweiden hoog op de politieke agenda te krijgen. Het is mooi om te zien dat hier nu vanuit het klimaatakkoord veel aandacht voor is. We kunnen straks echt samen aan de slag. Daarom zijn we blij met dit onafhankelijke advies, dat de mogelijke toekomstperspectieven voor Veenweiden in beeld brengt. Dat helpt ons om samen met alle belanghebbenden in gesprek te gaan en straks de juiste keuzes te maken.”

Droogte

De bodem van het Groene Hart daalt door oxidatie van het veen, met CO2-uitstoot tot gevolg. De oxidatie komt onder meer door jarenlang intensief landgebruik bij lage grondwaterstanden. Ook spelen klimaatverandering en toenemende droogte een grote rol. Door het dalen van de bodem kunnen woningen en infrastructuur beschadigen. In het Groene Hart zijn bijna 3.500 landbouwbedrijven actief, waarvan 70% melkveehouders en 10% akkerbouwers. De overige 20% is natuur.

‘Mozaïek’ landschap

In hun pleidooi zetten de 3 provinciale adviseurs de ondergrond en het watersysteem centraal: waterpeil volgt bodem en gebruik volgt waterpeil. Dat levert een rijk ‘mozaïek’ landschap op. Daarnaast sluit het pleidooi aan op het recent gesloten klimaatakkoord. Het advies is gebaseerd op 4 achterliggende onderzoeken: een ontwerpend onderzoek voor het Groene Hart als geheel en 3 regionale deeluitwerkingen, waaronder de Ronde Hoep / Amstelland. Ook werken de adviseurs samen met kennisinstituten als Deltares, Veen Innovatie Centrum, Wageningen Economic Research en waterschappen.

Uitgelicht