Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 17 juni 2019

(18 juni 2019)

Deze maandag was er een buitengewone Statenvergadering die in het teken stond van zowel het nieuwe coalitieakkoord als de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tijdens de installatie op 17 juni 2019

Daarnaast vond op verzoek van het CDA en de meeste andere oppositiepartijen een interpellatiedebat plaats over de grafietregens Harsco/Tata Steel. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, nam afscheid van de gedeputeerden Joke Geldhof en Jaap Bond.

Interpellatieverzoek over grafietregens Tata Steel-Harsco Metals

Op verzoek van de fracties van CDA, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, 50PLUS/Partij van de Ouderen en DENK vond een interpellatiedebat plaats over de grafietregens bij Tata Steel/Harsco Metals. Het interpellatiedebat volgde op de commissievergadering over dit onderwerp van donderdag 13 juni. De basis voor het interpellatiedebat waren de vragen die deze fracties hebben over het proces van de uitvoering van de Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en de toekomstige ontwikkelingen op dit dossier. De antwoorden op deze vragen zijn ondertussen schriftelijk beantwoord door GS en zijn terug te vinden bij de agendastukken. Het debat met gedeputeerde Adnan Tekin leidde uiteindelijk tot twee door PS unaniem aangenomen moties:

De motie Tweewekelijkse informatievoorziening aan de Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals van CDA, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Denk, 50PLUS/Partij van de Ouderen en PVV. Hierin verzoeken PS GS om elke twee weken een update te geven van de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals. Dit is volgens de indieners nodig omdat nog steeds veel onduidelijk is over de grafietregens.

Daarnaast is ook de motie Stop de grafietregens ingediend door GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA en CDA en Partij voor de Dieren. Hiermee is besloten dat GS voor de zomer PS informeren over de escalatieladder, een ladder die inzicht geeft in alle mogelijkheden en instrumenten van GS en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om maatregelen te nemen en daarbij laat zien in welke situatie een volgende stap op de ladder gezet wordt. En om de opbrengsten van de dwangsommen toe te voegen aan het budget Vergunning Toezicht en Handhaving zodat daarmee de extra inspanningen van de omgevingsdienst kunnen worden ingediend.  Ook dragen PS zichzelf op bijvoorbeeld de Rekenkamer te verzoeken om een vervolgonderzoek te starten naar de kwaliteit van de uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving door de omgevingsdienst.

Bespreking coalitieakkoord Duurzaam doorpakken

Het coalitieakkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. ‘Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal’, zo geeft formateur Laura Bromet aan: ‘Het akkoord bevat de speerpunten van de vier partijen. Beleid dat niet in het akkoord staat, wordt onverminderd voortgezet.’ Het akkoord stond ter bespreking op de agenda. 

Alleen de ChristenUnie en 50PLUS/Partij van de Ouderen dienden moties in. Zita Pels, Statenlid GroenLinks, gaf namens de onderhandelaars aan dat, omdat het een akkoord op hoofdlijnen is, de nieuwe coalitie op de inhoud zou willen reageren wanneer het onderwerp zich in de komende tijd voordoet. Hierop besloten beide indieners hun moties aan te houden. Alleen de motie van de ChristenUnie en het CDA Alternatieve financiering transitie duurzame agrarische sector werd in stemming gebracht. Voor stemden het CDA, Forum voor Democratie en 50Plus/Partij van de Ouderen. De ChristenUnie zelf was op het moment van stemming afwezig. Hiermee werd de motie verworpen.

Afscheid Jaap Bond en Joke Geldhof

Provinciale Staten namen afscheid van de laatste twee afzwaaiende gedeputeerden: Joke Geldhof en Jaap Bond. Elisabeth Post had al eerder afscheid genomen en Cees Loggen, Adnan Tekin en Jack van der Hoek zijn opnieuw toegetreden tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Beëdiging leden Gedeputeerde Staten

Vervolgens droegen de coalitiepartijen hun kandidaten voor Gedeputeerde Staten voor: Zita Pels en Edward Stigter voor GroenLinks, Cees Loggen en Esther Rommel voor de VVD, Jack van der Hoek (D66) en Adnan Tekin (PvdA). Hierna vond stemming plaats over de voorgedragen kandidaten. Alle kandidaten werden met een meerderheid van de stemmen gekozen en tijdens de vergadering beëdigd.

Beëdiging en installatie Statenleden

Na de installatie van Gedeputeerde Staten werden ook nieuwe Statenleden geïnstalleerd: Gerard Hartog (VVD), Martijn Bolkestein (VVD), Aukelien Jellema (PvdA) en Tessa van Wijnen (GroenLinks). Daarnaast werden ook de duo-commissieleden Siman Abdi (PvdA) en Gerjan van den Heuvel (ChristenUnie) beëdigd.

Om de voorzitter van PS te kunnen vervangen zijn twee Statenleden benoemd. Dit zijn: Rosan Kocken (GroenLinks) als eerste vice-voorzitter en Annette de Vries (PvdA) als tweede vice-voorzitter van PS.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 17 juni 2019. Geïnteresseerden kunnen de vergadering terug zien via de website van Provinciale Staten.